Karakteristike i uslovi korišćenja usluga LINK groupI UVODNE ODREDBE

Član 1 - O LINK group


Registracija LINK groupa

Osnovni podaci


LINK group doo, Cara Dušana 34, 11080 Zemun, Srbija, matični broj: 06305563, PIB:100096157, osnovan 27.11.1992. godine, šifra pretežne delatnosti: 8559.

Ogranci


ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy su tri registrovana ogranka LINK group doo, koji se bave jednogodišnjim i šestomesečnim profesionalnim obrazovanjem.


ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy su nacionalno i međunarodno registrovani žigovi kompanije LINK group doo.


Lokacije


Srbija

Office Beograd, Srbija:

Cara Dušana 34,

11080 Zemun, Beograd, Srbija

Kontakt:

+381 (0)11 7856-140,

+381 (0)11 7856-100,

+381 (0)11 7856-110


SoftLINK, softverski razvojni centar

Partizanske avijacije 25/I/23,

11070 Beograd, Srbija

Kontakt:

+381 (0)11 7856-140,

+381 (0)11 7856-100


Office Novi Sad

Danila Kiša 5

21000 Novi Sad, Srbija

Kontakt:

+381 (0)21 31000-20,

+381 (0)21 31000-21


Bosna i Hercegovina

Office Sarajevo, Bosna i Hercegovina:

Trg solidarnosti 2, GRAWE, 1, 2. sprat

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

+387 (33) 788-525,

+387 (33) 788-526


Office Banja Luka, Bosna i Hercegovina

I krajiškog korpusa 39,

GRAWE, lok.br.3, prizemlje

Kontakt:

+387 (66) 719-096


Rumunija:

Office Timisoara, Romania:

Bulevardul Eroilor de la Tisa

NR.20A, etaj 2., jud. Timiş

+40 (0)356 408-877,

+40 (0)356 408-876


Office Bucharest, Romania:

Str. Ion Brezoianu 27

Bog'Art Center, etaj 8

Sector 1, Bucharest

Kontakt:

+40 (0)314 326-162


Ukraine:

Office Kiev, Ukraine:

вул. Іллінська, 8, під’їзд 3,

поверх 4

+380 (0)44 5948-048,

+380 (0)44 5948-049


Office Lviv, Ukraine:

вул. Б. Хмельницького 176,

офіс 313

Moldova:

Office Chişinău, Moldova:

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.73/1

Radno vreme


Zvanično radno vreme LINK group je od 9 do 20 časova svakog radnog dana.

Radno vreme subotom je od 9 do 13 časova. Nedelja je neradni dan.


Gorenavedeno radno vreme je informativnog tipa i u zavisnosti od lokacije

radno vreme može biti drugačije. Radno vreme se za svaku lokaciju određuje internim aktima LINK group.

Registracija žigova


ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy i LINK group žigovi su registrovani pred Zavodom za intelektualnu svojinu, i to ITAcademy pod registarskim brojem 64578, BusinessAcademy pod registarskim brojem 65047 i 1125812, InternetAcademy pod registarskim brojem 67709, a LINK group pod registarskim brojem 53541 i 1119191 u skladu sa Ničanskom klasifikacijom proizvoda i usluga.

Delatnost LINK group


Osnovna šifra delatnosti


Delatnost LINK group-a doo je profesionalno obrazovanje, a kompanija je registrovana sa pretežnom delatnošću: 8559 - Ostalo obrazovanje.


Član 2 – Predmet i primena dokumenta


Opšte

Karakteristikama i uslovima korišćenja usluga LINK group se utvrđuju uslovi za korišćenje usluga LINK group doo Beograd (Zemun) (u daljem tekstu: LINK group) za fizička, pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: polaznik).


Način primene, obaveza primene i primenjivost


Karakteristike i uslovi korišćenja usluga LINK group su obavezujući za LINK group i polaznike i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom LINK group i polaznik ne dogovore drugačije.


Delovi Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group čiji naslov ukazuje na posebnu grupu usluga ili posebnu grupu polaznika primeniće se samo na njih.


Karakteristike i uslovi korišćenja usluge obrazovanja važe za sve usluge koje je LINK group ovlašćen da pruža polaznicima na osnovu svoje pretežne delatnosti (šifra: 8559 - Ostalo obrazovanje).


Zasnovanost pravila na drugim dokumentima


Karakteristike i uslovi korišćenja usluge obrazovanja su doneti i objavljeni na osnovu Statuta LINK group-a, pravila međunarodnih sertifikacionih tela, Zakona o delatnostima preduzeća, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o privrednim društvima, Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Krivičnog Zakonika, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti poslovne tajne, Zakona o zabrani diskriminacije.


Član 3– Javnost, izmene i dopune Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group, Pravila školovanja i Cenovnika


Objava


LINK group je dužan da Karakteristike i uslove korišćenja usluga LINK group, Cenovnik, Pravila školovanja, kao i sve izmene istih učini javno dostupnim na svojim internet stranicama

Izmene i dopune


LINK group ima pravo i obavezu da Karakteristike i uslove korišćenja usluga LINK group, Cenovnik i Pravila školovanja dopunjuje i menja radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama svoje poslovne politike i potreba polaznika.LINK group će o izmenama i dopunama Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group, cenovnika i Pravila školovanja informisati polaznike preko navedene internet stranice, pri čemu će izmene i dopune biti obavezujuće za LINK group i polaznike od narednog dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici.


Član 4 - Cenovnik usluga


Objava cenovnika


LINK group objavljuje Cenovnik usluga za kratke obrazovne forme na svojoj internet stranici www.link-elearning.com, a za školovanje na internet stranicama ITAcademy, BusinessAcademy, BusinessAcademyProfessional odnosno InternetAcademy.


Svaku izmenu i dopunu Cenovnika LINK group objavljuje na gorenavedenim internet stranicama, pri čemu će izmene i dopune biti obavezujuće za LINK group i polaznike mesec dana od objavljivanja na internet stranicama.

Cenovnik dodatnih usluga


Polaznik ima uvid u Cenovnik dodatnih usluga na On-line servisu za polaznike. Svaka promena Cenovnika dodatnih usluga će biti objavljena na On-line servisu za polaznike.


Plaćanje školovanja na rate


LINK group Cenovnikom školovanja predviđa mogućnost plaćanja cene školovanja odjednom sa odobrenim popustom, ili po trenutno važećem Cenovniku na 12 ili više rata u zavisnosti od meseca u kome se polaznik upisuje, odnosno, promotivnog perioda koji je aktuelan.


Odobravanje popusta


LINK group zadržava pravo da polaznicima koji zaključe Ugovor o školovanju dozvoli popust na cenu školovanja, koji može biti različit u zavisnosti od trenutka korišćenja mogućnosti predupisa od strane polaznika.


Polaznici koji ranije započnu uplatu dobijaju veći popust srazmerno početku vremena otplate cene školovanja.


LINK group zadržava pravo da polaznicima koji cenu školarine plate odjednom do 31.08. tekuće godine za narednu školsku godinu dozvoli popust od 10% u odnosu na cenu izraženu u Cenovniku.


Plaćanje dela školarine nakon zaposlenja


LINK group zadržava pravo na pružanje pogodnosti nezaposlenim licima, tako što sa njima zaključuje Ugovor o plaćanju dela školarine nakon zaposlenja.Uslovi koje polaznik mora da ispunjava kako bi koristio ovu pogodnost su: završena srednja škola ili fakultet i status nezaposlenog lica.Status nezaposlenog lica se dokazuje potvrdom koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje i/ili potvrdom koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Polaznici koji ispunjavaju uslove potpisuju navedeni Ugovor i plaćaju 80% školarine po zaključenju Ugovora, a preostalih 20% po zaposlenju.


Stipendiranje i olakšice


LINK group zadržava pravo stipendiranja i davanja olakšica određenim kategorijama lica u skladu sa prihvaćenim međunarodnim i ustavnim standardima pozitivne diskriminacije, inkluzije i jednakih mogućnosti.


Odricanje od odgovornosti za pružanje usluge pod nejednakim uslovima


Aktivnosti, pogodnosti prilikom upisa i stipendiranje određenih kategorija lica ni u kom slučaju ne predstavljaju pružanje usluge obrazovanja pod nejednakim uslovima.


Član 5 - Zaključenje ugovora o školovanju


Opšte


Polaznici sa LINK group zaključuju Ugovor o školovanju u pisanoj formi.


Ugovaranje


Zaključeni Ugovor je rezultat direktnog pregovaranja i predstavlja saglasnu izjavu volje obe ugovorne strane.


Polaznik koji ima primedbe u pogledu ponuđenih ugovornih odredbi može iste izneti LINK group-u u procesu pregovaranja pre zaključenja Ugovora o školovanju, dok sve naknadne primedbe polaznika nakon zaključenja Ugovora o školovanju predstavljaju ponudu polaznika za aneks Ugovora o školovanju pod drugačijim uslovima od ranije ugovorenih, koje LINK group može odbiti ili prihvatiti. Sve izmene proizvode pravno dejstvo tek nakon potpisivanja aneksa Ugovora o školovanju zaključenom u pisanoj formi.


Status polaznika


Kandidat za upis na školovanje na LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy status polaznika stiče potpisivanjem ugovora o školovanju.


Polaznik ima pravo da koristi usluge upisa i profesionalnog usavršavanja u skladu sa programom objavljenim na sajtu LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy da izvršava druge obaveze utvrđene pravilima LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy, kao i da završi školovanje po započetom programu, u skladu sa ugovorom o školovanju.


Status polaznika prestaje istekom ugovora o školovanju, sertifikacijom, ispisom sa LINK group ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy ili isključenjem sa LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy.


Polaznik ima pravo da javno objavi svoj status polaznika u toku važenja ugovora, kao i nakon uspešnog završetka školovanja u skladu sa pravilima školovanja i ovim dokumentom.
Početak realizacije usluge


Polaznik daje izričitu saglasnost LINK group-u da može početi sa realizacijom Ugovora o školovanju danom potpisivanja samog Ugovora.


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Ugovora o školovanju.


Sve kasnije izmene i dopune Ugovora o školovanju su moguće i jedino proizvode dejstvo ukoliko su sačinjene u pisanoj formi, kada Ugovorne strane sačinjavaju aneks Ugovora.


Član 6 - Legitimisanje


Prilikom zaključenja Ugovora o školovanju, polaznik je dužan da se kod LINK
group-a legitimiše.


Način legitimacije u odnosu na vrstu lica sa kojom se zaklučuje Ugovor


Domaća i strana fizička lica, pravna lica i preduzetnici se legitimišu na sledeće načine:


Legitimisanje se vrši na osnovu originalnih dokumenata, overenog prepisa istih, ili na osnovu duplikata originalnih dokumenata izdatih od strane nadležnih državnih organa.


Zadržavanje dokumenata


LINK group može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na osnovu kojih je izvršeno legitimisanje, radi vođenja evidencija.


Kanali komunikacije sa polaznikom


Polaznik je dužan da obezbedi neometan kanal komunikacije sa LINK group-om putem telefona, imejla i pošte.


Polaznik se potpisivanjem Ugovora o školovanju obavezuje da će LINK group blagovremeno obaveštavati o promeni ličnih podataka, a posebno podataka kao što su polaznikova imejl adresa ili adresa prebivališta.


Polaznik je dužan da LINK group obavesti o promeni podataka navedenih u prethodnom stavu slanjem imejla klijentskom servisu.


Polaznik potpisivanjem Ugovora o školovanju preuzima punu odgovornost za pričinjene materijalne troškove LINK group u slučaju da LINK group nije blagovremeno bio obavešten o promeni navedenih podataka na način naveden u prethodnom stavu.Sva komunikacija između polaznika i LINK group obavlja se pismenim putem, preko zvanične imejl adrese (office@it-akademija.com/

office@biznis-akademija.com / office@internet-akademija.com).


Za sve administrativne zahteve, polaznici su dužni da komuniciraju sa LINK group-om isključivo pismenim putem preko zvanične imejl adrese.


LINK group ne snosi odgovornost za pogrešnu interpretaciju informacija koje su date polazniku telefonskim ili usmenim putem.


Član 7- Pregovori u vezi sa zaključenjem Ugovora


Prilikom zaključenja ugovora, polaznik bira program specijalizovane obuke, način otplate i druge elemente bitne za realizaciju usluge. U te svrhe sarađuje sa predstavnikom LINK group zaduženom za tu vrstu poslova.


Naziv odabranog programa specijalizovane obuke i njegov opis sadržan je u ugovoru ili je priložen uz isti, odnosno objavljen na javnoj internet adresi LINK group-a što podrazumeva da je korisnik upoznat sa svim uslovima i da je prihvatio sve cene i uslove za njegovo korišćenje.


Ukoliko korisnik zahteva zaključenje ugovora sa otplatom na više mesečnih rata ili ukoliko je strano lice, LINK group zadržava pravo da od njega zahteva odgovarajuće obezbeđenje plaćanja.


Član 8 - Provera solventnosti


Započinjanjem postupka zaključenja ugovora s LINK group-om, polaznik ovlašćuje LINK group da u narednom roku od 30 dana proveri podatke u vezi sa solventnošću polaznika bez njegove posebne saglasnosti.


Ukoliko podaci do kojih dođe LINK group ukažu na verovatnu insolventnost polaznika ili na to da polaznik neuredno ispunjava obaveze prema trećim licima, LINK group će ga o tome obavestiti i zatražiti njegovo izjašnjenje.


Po prijemu izjašnjenja polaznika ili isteka roka za izjašnjenje, LINK group će odlučiti o zaključenju i/ili raskidu već zaključenog ugovora, i o tome obavestiti polaznika.


Član 9 - Plaćanje usluge


Komercijalni uslovi u vezi sa cenama, načinom i rokovima plaćanja, obračunom zateznih kamata definisani su Ugovorom.


Načini plaćanja


Usluga školovanja koju LINK group pruža može biti plaćena svim dozvoljenim sredstvima plaćanja u smislu zakona.


Kreditiranje polaznika


LINK group može u saradnji sa poslovnom bankom omogućiti kreditiranje polaznika radi plaćanja usluga, putem kredita. Ukoliko takva mogućnost bude ostvarena sa poslovnom bankom, LINK group će obezbediti informaciju o tome.Izdavanje računa


O svim uplatama LINK group će polazniku izdavati račun u skladu sa važećim zakonima.


Uplate usluga upisa i uslugu profesionalnog usavršavanja je moguće izvršiti gotovinskim plaćanjem, kreditnim i debitnim karticama, putem bankarskih kredita.

LINK group zadržava mogućnost zaključivanja Ugovora o školovanju sa privrednim društvima zarad školovanja zaposlenih i mogućnosti plaćanja preko računa samog privrednog društva.


Obračun zatezne kamate


Za uplate posle roka LINK group zadržava pravo obračuna zakonske kamate na novonastali dug, u skladu sa Zakonom.


Troškovi slanja opomena


LINK group će obračunati troškove za slanje opomena u skladu sa zvaničnim Cenovnikom.


Knjiženje uplata


LINK group ne snosi odgovornost za uplaćen iznos školarine od momenta uplate u pošti ili banci do momenta polaganja sredstava na račun LINK group. Prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluga obrazovanja i potpisivanjem Ugovora o školovanju polaznik potvrđuje da je saglasan sa navedenim ograničenjem odgovornosti. Polaznik ima pravo da pošalje dokaz iz koga proizilazi da je došlo do uplate predviđene Ugovorom o školovanju.


Troškovi bankarskih transakcija prilikom plaćanja školarine


LINK group ne snosi troškove provizija prilikom bankarskih transakcija.


Polaznik sam snosi troškove bankarskih transakcija prilikom plaćanja u zemlji i inostranstvu.


Poslovna banka ili druga ustanova preko koje polaznik vrši plaćanje određuje cenu transakcije.


Polaznik je dužan prilikom davanja naloga banci za plaćanje da se izjasni da će on snositi troškove transakcije.


U slučaju plaćanja karticama elektronskim putem polaznik je u obavezi da iznos uplate definisane Ugovorom o školovanju uveća za iznos troškova transakcije.


Član 10 - Prekid isporuke usluga


Ukoliko polaznik usluga ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom, LINK group može jednostrano prekinuti pružanje usluga regulisanih Ugovorom o školovanju, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.


U navedenom slučaju, smatra se da su sva potraživanja, bilo dospela ili nedospela, koja LINK group ima i/ili može imati prema polazniku u skladu sa Ugovorom o školovanju, dospela danom kada je polaznik svojevoljno prekinuo školovanje, odnosno prestao da izmiruje neku ili sve svoje obaveze predviđene Ugovorom o školovanju.


U ovom slučaju polaznik gubi pravo na predupisne olakšice, ukoliko ih je koristio i dužan je da isplati punu cenu školovanja.II Opis delatnosti obrazovanja i ostalog obrazovanja


Član 11 - Delatnost ostalog obrazovanja - Šifra delatnosti 8559


Ostalo obrazovanje obuhvata opšte i stručno obrazovanje i obučavanje za obavljanje bilo kog zanimanja, za bavljenje bilo kojim hobijem ili u svrhe samousavršavanja. Obuka se može odvijati u kampovima i školama koje omogućavaju obučavanje u sportskim aktivnostima, stranim jezicima, umetnosti, glumi, muzici ili obezbeđivanje druge specijalizovane obuke, i to kako grupama, tako i pojedincima. Ostalo obrazovanje ne obuhvata: predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, del. 85.1–85.4


Podučavanje se može izvoditi usmeno i može biti realizovano posredstvom interneta na daljinu.


U ovaj sektor spadaju državno i privatno obrazovanje.


Kategorizacija izvršena u ovom sektoru zasniva se na nivoima obrazovanja koji su definisani u Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED-1997), nivo 0-6.


Ovaj sektor obuhvata i podučavanje u okviru sportskih i rekreativnih aktivnosti kao i pomoćne aktivnosti u obrazovanju.


Šifra delatnosti 8559 obuhvata:


Šifra delatnosti 8559 ne obuhvata:


Član 12 - Izdavanje potvrda i izvoda


Potvrde za ostvarivanje određenih socijalnih beneficija


Polaznik je upoznat da ustanove ostalog obrazovanja kao što je LINK group nemaju pravo izdavanja potvrda kojima se mogu ostvariti različite vrste prava na penziju, različita putovanja u inostranstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, povlašćene karte za prevoz, različite vrste stipendija, povlašćenu ishranu i slično, što je u skladu sa delatnošću preduzeća LINK group.


Samo u posebnim slučajevima LINK group može izdati potvrdu polazniku na njegov zahtev.


Potvrda - Izvod iz nastavnog plana i programa


Na zahtev polaznika LINK group izdaje potvrde - izvode iz nastavnog plana i programa.


Plaćanje potvrda


Polaznik je potvrde dužan da plati u skladu sa cenama navedenim u zvaničnom cenovniku usluga koji je objavljen na On-line servisu.III Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, pristanak na obradu i poverljivost


Član 13 - Obaveštenje


Vrste podataka koje se prikupljaju i čuvaju


LINK group prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama polaznika, podatke o obavljenim testiranjima, podatke o solventnosti i druge podatke koji su neophodni radi obračuna, izrade računa i arhiviranja podataka o polaznicima.


LINK group prikuplja, obrađuje i čuva podatke o IP adresama polaznika odnosno brojčanim oznakama koju ima svaki korisnik na internetu i koje su promenljive.


Obrada i čuvanje podataka o polaznicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom.


Obradu podataka o polaznicima vršiće zaposleni i druga lica koja za potrebe LINK group obavljaju poslove izdavanja računa, upravljanja mrežnim saobraćajem, odgovaranja na pitanja i prikupljanja prigovora polaznika, naplate potraživanja, obrazovanja u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.


Mogući korisnici navedenih podataka mogu biti državni organi na osnovu naloga suda, kada je LINK group obavezan da im ustupi pohranjene podatke.


Mogući korisnici navedenih podataka u ispitne svrhe mogu biti i međunarodna sertifikaciona tela sa kojima LINK group ima uspostavljenu saradnju.


Prihvatanje


Prihvatanjem ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group odnosno potpisivanjem Ugovora o školovanju, polaznik dobrovoljno i nedvosmisleno daje pristanak da LINK group prikuplja, obrađuje i čuva podatke iz stava 1 i 2 pod uslovima navedenim u stavu 3 i 4 ovog člana.


Opoziv


Lice na koje se podaci odnose ima pravo da ovaj pristanak opozove.


Opoziv pristanka mora biti u pisanoj formi, uz nesumnjivu potvrdu identiteta lica na koje se podaci odnose.


Opoziv pristanka za obradu podataka za posledicu ima raskid Ugovora o školovanju.


Lice koje je dalo pa opozvalo pristanak, ima obavezu da LINK group naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.


Reklamacije


U slučaju sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane LINK group ili drugih lica koji obradu vrše u ime i za račun LINK group, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor klijentskom servisu LINK group.


LINK group zadržava pravo da, u slučaju reklamacije polaznika i u slučaju prijave uznemiravanja od strane drugih polaznika ili zaposlenih LINK group, proveri podatke i sprovede postupak utvrđivanja da li je do uznemiravanja došlo, kao i da preduzme odgovarajuće postupke u cilju sankcionisanja nedozvoljenog uznemiravanja ako je do uznemiravanja zaista došlo.


Uslovi i način rešavanja reklamacija potrošača


U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016) polaznik kao potrošač ima pravo da LINK group-u, kao prodavcu, izjavi reklamaciju na pruženu uslugu ukoliko smatra da ista nije saobrazna ugovorenoj u skladu sa zakonskim odredbama.


Zakonom o zaštiti potrošača propisana je dužnost prodavca da potrošaču pruži uslugu koja je saobrazna ugovorenoj i određuje kada se ima smatrati da usluga nije saobrazna ugovorenoj i to:

1) po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je prodavac pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;
2) ne odgovara opisu koji je prodavac dao u toku pružanja usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke potrošača;

3) nema posebna svojstva koja je zahtevao potrošač, a koja su prodavcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;
4) nema redovna svojstva usluga iste vrste;

5) ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja prodavca u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;

6) po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime prodavca.

Prodavac nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

1) nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis iz tačka 6) prethodnog stava;

2) je opis iz tačka 6) prethodnog stava na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.


Ukoliko usluga nije saobrazna ugovorenoj potrošač može da zahteva od prodavca da izvrši saobraznu uslugu. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.


Na prava potrošača u slučaju da usluga nije saobrazna ugovorenoj primenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju prava potrošača ukoliko roba nije saobrazna ugovorenoj (čl. 50. do 56. Zakona o zaštiti potrošača).

S tim u vezi, potrošač ima pravo na reklamaciju prema članu 56. Zakona o zaštiti potrošača radi ostvarivanja svojih prava po osnovu nesaobraznosti, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako ne sačuva račun, odnosno fiskalni račun, odnosno izvod iz poslovne banke u kojoj ima otvoreni platni, odnosno tekući račun kao dokaz o uplati.


Prodavac ima obavezu da vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije. Potrošač reklamaciju na nedostatke pružene usluge izjavljuje uz ugovora ili drugog dokaza da je usluga izvršena.


Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na prodajnom mestu gde je skloplen ugovor ili pružena usluga i to u toku radnog vremena pristunom davaocu usluge odnosno ovlašćenom licu za prijem reklamacija, telefononom na broj +381 11 4011 240, pisanim putem i preporučenom pošiljkom ili elektronskim putem na e-mail adresu.


Po prijemu, odnosno prijavi reklamacije od strane potrošača, prodavac izdaje elektronsku potvrdu potrošaču i potvrđuje prijem reklamacije kao i broj pod kojim je ista zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.


Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost,  što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.


Ako izvršena usluga nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te usluge.


Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni ili ne može da se otkloni u primerenom roku;
2) ako nesaobraznost ne može da se otkloni bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode usluge i njene namene;

3) otklanjanje nesaobraznosti predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.  


Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu tačke 3) prethodnog stava se javlja ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost usluge koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prvog otklanjanja nesaobraznosti pojavi, a ponovno otklanjanje nesaobraznosti je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.


Uzimajući u obzir prirodu usluge i svrhu zbog koje je potrošač koristi, otklanjanje nesaobraznosti mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.


Sve troškove koji su neophodni da bi se usluga saobrazila ugovoru snosi prodavac.


Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.
Potrošač zadržava pravo da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti usluge, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Ako Prodavac smatra da je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač zahteva zamenu usluge uslugom iste vrste, tada će za slučaj da je takav zahtev opravdan i izvodljiv, prodavac izvršiti zamenu o svom trošku.


Ako Prodavac smatra da je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač zahteva sniženje cene, u slučaju kada zamena reklamirane usluge nije moguća, odnosno za slučaj da takav zahtev potrošača ne predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, potrošaču će se novac vratiti u vrednosti koja predstavlja razliku celokupne i umanjene cene, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja reklamacije o trošku Prodavca.


Ako Prodavac smatra da je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač zahteva raskid ugovora, u slučaju kada zamena reklamirane usluge nije moguća, odnosno za slučaj da takav zahtev potrošača ne predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošaču će se novac vratiti u celokupnoj vrednosti naznačenoj na računu, najkasnije u roku od od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.  


Smatraće se da je obaveštenje o prihvaćenoj reklamaciji dostavljeno potrošaču pisanim putem u objektu na adresi Cara Dušana 34, 11080 Beograd - Zemun, Srbija, danom prijema, putem preporučene pošte na adresu potrošača, danom prijema naznačenom na povratnici ili elektronskim putem na e-mail adresu potrošača, danom potvrde prjema elektronske pošiljke od strane potrošača.


Tajnost


LINK group garantuje tajnost ličnih podataka polaznika u skladu sa važećim zakonima.


Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi izrade računa za pružene usluge, evidencija o polaznicima i testiranjima, evidencije prijavljenih polaznika za polaganje međunarodnih ispita, eventualne naplate neisplaćenih potraživanja od strane službe za naplatu potraživanja u cilju telefonskog kontaktiranja polaznika, pisanja advokatskih opomena pred utuženje i potencijalnog pokretanja postupka prinudne naplate dugovanog pred nadležnim sudom, kao i u druge svrhe uz saglasnost polaznika i/ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite javnog interesa.


Obrada


Prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group, polaznik LINK group daje pristanak da obrađuje njegove lične podatke u marketinške, istraživačke i druge svrhe radi unapređenja i modernizacije svojih usluga, uključujući i period nakon prestanka važenja Ugovora o školovanju polaznika i LINK group-a.


Prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluga obrazovanja, polaznik LINK group daje saglasnost da obrađuje njegove lične podatke radi naplate potraživanja, angažovanja advokata za slučaj potreba pisanja opomena pred utuženje i vođenja potencijalnih sudskih postupaka radi prinudne naplate potraživanja, kao i da s ličnim podacima korisnika upozna lice koje je zaposleno u službi za naplatu potraživanja od polaznika.


IV Usluge školovanja

Član 14 - Usluge


LINK group polazniku pruža dve grupe usluga: uslugu upisa i uslugu profesionalnog usavršavanja.


Član 15 - Usluga upisa


Usluga upisa uključuje:


Član 16 - Usluga profesionalnog usavršavanja


Profesionalno usavršavanje se sprovodi radi sticanja kvalitetnih znanja i veština koje su svima neophodne za lično ostvarenje i razvoj, osposobljavanje, usavršavanje, inkluziju i zaposlenje.

Osnovni načini izvođenja usluga LINK group


Profesionalno usavršavanje u učionici


Profesionalno usavršavanje u učionici ili tradicionalna nastava se ostvaruje ličnim prisustvom polaznika i predavača u učionici na: predavanjima, vežbama, praktičnim vežbama, radionicama, seminarima, konsultacijama, mentorskim radom, kao i drugim oblicima obrazovnog rada.


Profesionalno usavršavanje na daljinu


Profesionalno usavršavanje na daljinu predstavlja održavanje nastave putem sistema učenja na daljinu. Nastava se pohađa sa lokacije koja se nalazi van prostorija škole.


Kod Distance Learning System-a (DLS) ili sistema učenja na daljinu predavanja su dostupna prvenstveno preko Interneta.


Jezik na kome se izvodi nastava


Nastava se izvodi na jednom od jezika u službenoj upotrebi u zemlji pružanja usluge.


Učesnici u procesu školovanja

Učesnici obrazovnog procesa su svi polaznici koji ispunjavaju uslove školovanja i kadrovi koji su uključeni u obrazovni proces.


Kadrovi u procesu školovanja


Kadrovi koji su uključeni u obrazovni proces su:


Materijali za rad


Sve materijale neophodne za sprovođene školovanja polaznik dobija u elektronskom obliku preko Interneta. Postoji mogućnost slanja linka za preuzimanje multimedijalnih materijala iz DL kurseva, ali samo u slučaju da korisnik usluga iste izričito zahteva.


Zloupotrebe materijala za rad


Svako neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje, kao i umnožavanje i nedozvoljena upotreba materijala dobijenih u cilju pružanja usluga LINK group, bez izričite pisane dozvole LINK group, predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu odgovornost učinioca i povlači odgovornost polaznika u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakonika.Drugi materijali koje LINK group ne obezbeđuje


Za svaki kurs polaznik dobija spisak preporučene literature za dalje izučavanje teme kursa.


Polaznik ima pravo da pita predavača za predlog dodatne literature ako mu nije dovoljna predložena literatura.


Testiranja


Postoje dve vrste testova:


Svi testovi za zvaničnu proveru znanja čuvaju se u bazi podataka LINK groupa, koji garantuje tajnost i nepovredivost podataka o ličnosti.


LINK group lične podatke upotrebljava izričito u cilju sprovođenja edukacije i za potrebe vođenja dosijea polaznika.


LINK group podatke o testovima neće učiniti dostupnim bilo kom trećem licu, osim u slučaju postojanja izričite zakonske odredbe ili odluke nadležnog državnog organa na takvo postupanje.


Ukoliko rezultati testa ne ostanu sačuvani usled prekida rada testa, polaznik je dužan da bez odlaganja obavesti tehničku podršku kako bi problem bio rešen u najkraćem mogućem roku.


Svaka nastavna jedinica ima i testove za vežbanje koji se ne ocenjuju. Rezultati testova za vežbanje se ne čuvaju u bazi podataka. Testovi se mogu pokrenuti neograničen broj puta.


Testove, kao i rezultate, nije dozvoljeno umnožavati i deliti. Svako neovlašćeno objavljivanje, umnožavanje i nedozvoljena upotreba testova, bez izričite pisane dozvole LINK group, predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu odgovornost učinioca i povlači odgovornost polaznika u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakonika.


Zadaci (Tasks i Assignments)


Assignment je zadatak koji izrađuje polaznik i predaje voditelju kursa. Pošto voditelj kursa pregleda assignment, on je dostupan i uvid u njega imaju samo polaznik i voditelj kursa.


Task je zadatak koji izrađuje polaznik i predaje voditelju kursa. Pošto voditelj kursa prihvati task, odnosno potvrdi da on ima zadovoljavajući kvalitet, Task je dostupan na uvid svim polaznicima kojima je voditelj kursa prihvatio task.


Zadaci (Taskovi i Assignmenti) će biti pregledani u roku koji je primeren za pregled konkretnog zadatka shodno strukturi i sadržaju samog kursa, odnosno Taska i Assignmenta.


On-line konsultacije


U skladu sa rasporedom konsultacija, nastavno osoblje održava redovne on-line konsultacije u realnom vremenu sa polaznicima.


Pristupne šifre, odgovornost za njihovo čuvanje i mogućnost prenosa


Polaznik koji je zaključio Ugovor o školovanju dobija korisničko ime (username) i šifru (password) za pristup sistemu učenja na daljinu i pristup On-line servisu za polaznike.


Polazniku se dodeljuju pristupni podaci u vidu korisničkog imena i šifre, koji mu se dostavlja putem mejla.


Nakon prvog prijavljivanja na sistem polaznik može promeniti svoju šifru. Polaznik je odgovoran za bezbedno čuvanje svoje pristupne šifre i LINK group ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj gubitka šifre i/ili upotrebe šifre od strane neovlašćenih lica.


Polaznik je dužan da bez odlaganja obavesti tehničku podršku u slučaju gubitka šifre, kako bi mu bila dodeljena nova, a korisnički nalog ostao zaštićen od zloupotrebe trećih lica.


Ugovorom o školovanju može biti predviđeno pravo na upotrebu korisničkog imena i šifre od strane drugog lica, kao i mogućnost prenosa istih na drugo ovlašćeno lice.


On-line servis za polaznike


Svaki polaznik, nezavisno od toga da li je odabrao da uslugu LINK group koristi putem DL platforme ili tradicionalno, putem dobijenog korisničkog imena i šifre dobija pristup On-line servisu za polaznike.


Na On-line servisu se nalaze najvažniji podaci koji su od koristi polazniku, tokom školovanja. Putem On-line servisa polaznik može pratiti mesečni raspored nastave, cenovnik dodatnih usluga, stepen izmirenja svojih obaveza i ostala uputstva.


Sadržaj On-line servisa za polaznike može varirati u zavisnosti od smera na kome se polaznik nalazi, kao i u zavisnosti od toga da li uslugu LINK group koristi na tradicionalan način ili putem DL platforme.


Svaki polaznik ima pravo na pristup On-line servisu za polaznike, ali istovremeno svaki polaznik ima obavezu da pristupa On-line servisu i da na njemu prati relevantne sadržaje od važnosti za kvalitetno pružanje usluge obrazovanja.

Prijava i otkazivanje polaganja za sertifikate


Prijava za polaganje, otkazivanje prijava i drugi postupci u vezi sa prijavama vrše se preko zvanične imejl adrese: office@it-akademija.com,

office@biznis-akademija.com ili office@internet-akademija.com.

Dodatne pripreme za polaganje, prijave, prijave van roka, otkazivanje prijave i drugi usluge u vezi sa prijavama polaganja se naplaćuju u skladu sa Cenovnikom dodatnih usluga.


Nastavni plan i program


Nastavni plan i program je objavljen na On-line servisu za polaznike.


Svaka izmena nastavnog plana i programa biće objavljena u roku koji je primeren za upoznavanje polaznika sa novim planom i programom.


Pravo LINK groupa na izmene sistema učenja na daljinu


LINK group zadržava pravo na promenu sistema učenja na daljinu u cilju daljeg unapređenja i usavršavanja sistema. O izvršenim izmenama sistema polaznik će biti obavešten na internet stranici LINK group u roku od mesec dana od dana izmena.


Pravo LINK groupa na pokretanje novih programa


Menadžment LINK group, na predlog programske komisije koja se obrazuje u cilju utvrđivanja potreba tržišta rada, utvrđivanja trendova u razvoju naučno-stručne teorije i prakse, kao i u cilju usklađivanja nastavnih programa sa programima međunarodnih kvalifikacija i sertifikacija sa kojima LINK group ima uspostavljenu saradnju, donosi odluku o pokretanju novih programa specijalizovane obuke.


Programsku komisiju čine koordinator nastave i dva predstavnika nastavnog osoblja.


Naziv novog programa specijalizovane obuke, njegov opis i nastavni plan i program objavljuju se na javnoj internet adresi LINK group-a.


Pravo LINK groupa na ukidanje programa


Ukoliko je broj polaznika koji upišu neki od programa manji od predviđenog broja polaznika za taj program, LINK group zadržava pravo da, neposredno nakon upisa, donese odluku o nepokretanju predavanja na tom programu i prebacivanju polaznika na drugi program ili prebacivanju polaznika zainteresovanih za taj program u on-line varijantu školovanja.


Promena programa


Način promene programa specijalizovane obuke pre početka usluge profesionalnog usavršavanja


Ako polaznik želi da promeni program specijalizovane obuke pre početka usluge profesionalnog usavršavanja, on to može zahtevati pismenim putem. Polaznik u tom slučaju ima platiti razliku, ako postoji, u ceni usluge profesionalnog usavršavanja između dva programa i usluge upisa novog programa specijalizovane obuke.


U slučaju da je obuka za koju polaznik traži promenu, sa višom cenom od novozahtevanog programa obuke vrednost Ugovora neće se umanjivati, ali će polaznik biti oslobođen troškova promene programa definisanih cenovnikom.


U vezi sa ovom promenom LINK group i polaznik će potpisati Aneks Ugovora.


Način promene programa specijalizovane obuke nakon početka usluge profesionalnog usavršavanja


Ako polaznik želi da promeni program specijalizovane obuke nakon početka usluge profesionalnog usavršavanja, to može zahtevati pismenim putem. Polaznik u tom slučaju ima platiti razliku po troškovima definisanim cenovnikom.

U vezi sa ovom promenom LINK group i polaznik će potpisati Aneks Ugovora.

Promena načina izvođenja usluge programa specijalizovane obuke


Ako polaznik želi da promeni način izvođenja usluge programa specijalizovane obuke, on to može zahtevati pismenim putem.


LINK group će rešavati o zahtevu u pitanju u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i mogućnostima.


Polaznik u tom slučaju ima platiti razliku, ako postoji, u ceni usluge između dva načina izvođenja usluge programa specijalizovane obuke, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.


U slučaju da je način izvođenja usluge programa specijalizovane obuke, za koju polaznik traži promenu, sa nižom cenom od novozahtevanog načina izvođenja usluge programa specijalizovane obuke, vrednost predmetnog Ugovora o školovanju neće se umanjivati.


U vezi sa gore navedenom promenom LINK group i polaznik će potpisati Aneks Ugovora o školovanju, u pisanoj formi.


Pravo LINK groupa na davanje preporuke polazniku za izuzetan uspeh i zalaganje tokom školovanja


LINK group zadržava pravo na davanje proporuka polaznicima koji su pokazali izuzetno zalaganje tokom pružanja usluge obrazovanja i koji su sa uspehom završili kurs.


Član 17 - Sastav usluge profesionalnog usavršavanja


U sklopu usluge profesionalnog usavršavanja po osnovu zaključenog Ugovora o školovanju spadaju:


Biblioteka


LINK group u svom sastavu ima biblioteku, u kojoj se nalaze:


Pravo polaznika da predloži naslove knjiga za nabavku


Polaznik ima pravo da klijentskom servisu predloži nabavku stručne literature koje smatra korisnim.


Pravila u vezi korišćenja biblioteke


Polaznik može literaturu preuzetu iz biblioteke zadržati najviše 14 dana, uz mogućnost produženja još 10 dana od isteka prvobitnog roka od 14 dana.

O pozajmljivanju i izdavanju knjiga vodi se ažurna evidencija.


U slučaju da literaturu ne vrati u roku predviđenom prethodnim stavom, polaznik je dužan da plati naknadu za prekoračenje roka, u skladu sa cenovnikom, objavljenim na online servisu za polaznike ili na Distance Learning platformi.


Na sajtu u okviru On-line servisa za polaznike postoje informacije o izdatim knjigama, rokovima vraćanja i slobodnim knjigama, uz mogućnost rezervacije.

Odgovornost za očuvanje knjiga


Svaki polaznik je dužan da se stara o očuvanju pozajmljenih knjiga sa dužnom pažnjom koju bi posvetio čuvanju svojih knjiga. Ukoliko pozajmljenu knjigu ošteti ili uništi, polaznik je dužan da nadoknadi štetu LINK group u visini tržišne vrednosti knjige u trenutku naknade štete, ili kupovinom uništene ili oštećene knjige. Ukoliko se radi o knjizi koje više nema na tržištu polaznik je dužan naknaditi novčanu štetu LINK group u visini po kojoj je LINK group knjigu pribavio u vreme kada je knjiga bila raspoloživa na tržištu.

Ebrary


Ovaj servis predstavlja onlajn biblioteku sa velikim izborom e-knjiga na engleskom jeziku kojoj polaznici pristupaju preko DL platforme.


Predstavlja dodatni izvor literature koju polaznici treba da koriste prilikom učenja.

Na Ebrary servisu polazniku je dostupna literatura iz oblasti:


Centar za razvoj karijere (CCD)


Povezuje polaznike sa drugim kompanijama koje zapošljavaju kadrove, distribuira oglase za posao, prakse i druga angažovanja, sprovodi besplatnu edukaciju polaznika kroz održavanje subotnjih seminara, organizuje različite radionice u cilju usavršavanja nastupa polaznika na razgovorima za posao, sprovodi test profesionalne orijentacije, pruža savetodavne usluge i pomoć prilikom izrade radne biografije.


Član 18 - Uvođenje novih ili izbacivanje pojedinih usluga


LINK group zadržava pravo na uvođenje i izbacivanje pojedinih usluga u cilju daljeg unapređenja i usavršavanja sistema. O uvođenju novih ili izbacivanju pojedinih usluga polaznik će biti obavešten na internet stranici LINK group u roku od mesec dana od dana uvođenja nove ili izbacivanja stare usluge.


Član 19 - Sertifikacija


ITAcademy


LINK group ITAcademy obezbeđuje svojim polaznicima ITAcademy sertifikaciju i međunarodnu sertifikaciju.


Nakon završetka školovanja na odabranom programu ITAcademy, polaznik može dobiti sledeće ITAcademy sertifikate:


Tradicionalni polaznici obavezu prisustva na 75% predavanja mogu ostvariti fizičkim prisustvom na nastavi, putem live streama ili putem video arhive live streama.


U cilju ispunjenja prethodno pomenute obaveze prisustva na predavanjima, tradicionalnim polaznicima je dostupna video arhiva live stream-a do isteka trajanja školske godine.


Polazniku koji nakon završetka školovanja nije ispunio predviđene nastavne obaveze za sticanje sertifikata o odslušanom programu, odnosno sertifikata o završenom programu, na raspolaganju su sledeće mogućnosti:

 1. Produženje trajanja pojedinačnih online kurseva (za tradicionalne i online polaznike),

 2. Naknadna odbrana završnog rada (za tradicionalne polaznike),

 3. Obnova školske godine (za online polaznike),

 4. Ponovni upis (za tradicionalne i online polaznike).


Usluga obnove školske godine podrazumeva ponovno aktiviranje preostalih kurseva na osnovu definisanog plana dodele kurseva, u inicijalno definisanom vremenskom trajanju, uz priznavanje ranije kompletiranih kurseva. Polaznik u sistemu ostaje evidentiran u generaciji u kojoj je upisan.

Usluga obnove školske godine se odobrava isključivo online polaznicima prethodnih generacija, koji su kompletirali minimum jedan kurs, ne uključuje pravo polaznika na pauziranje trajanja svakog dodeljenog kursa, ne uključuje pravo polaznika na besplatno prvo produženje svih kurseva za 30% od prvobitnog trajanja, pravo na online konsultacije sa instruktorom, pravo na nastavne materijale u formi multimedija sa pratećim sadržajem, koji se preuzimaju putem poslatog linka za preuzimanje multimedija, pravo na praćenje live stream predavanja, kao ni pravo na jedno polaganje za izabrani modul za odgovarajuće međunarodne sertifikate.


Usluga ponovnog upisa uključuje sva prava polaznika definisana osnovnim Ugovorom o školovanju, predviđena je za polaznike prethodnih generacija koji nisu kompletirali nijedan kurs i podrazumeva dodelu svih kurseva predviđenih planom i programom za izabrani program specijalizovane obuke.


Za polaznike koji pošalju molbu za ponovni upis do februara meseca, usluga ponovnog upisa može da se realizuje u tekućoj školskoj godini, dok se usluga ponovnog upisa zahtevana molbom primljenom nakon februara realizuje od naredne školske godine.


Pored navedenih usluga, online polaznici tekuće školske godine, jednom u toku iste, imaju na raspolaganju i uslugu zamrzavanja školske godine, koja se odobrava u trajanju do 3 meseca i podrazumeva oslobađanje polaznika od ispunjenja nastavnih obaveza u periodu trajanja statusa zamrzavanja školske godine.


Usluga zamrzavanja školske godine ne podrazumeva i zamrzavanje finansijskih obaveza. Bez obzira na status zamrzavanja školske godine, opcija za besplatno produženje online kurseva je dostupna do isteka školske godine.


Navedene usluge se odobravaju isključivo polaznicima koji redovno izmiruju dospele finansijske obaveze i na osnovu molbe poslate pismenim putem, na zvaničnu imejl adresu ITAcademy: office@it-akademija.com.

Navedene usluge se polaznicima naplaćuju u skladu sa cenovnikom, objavljenim na online servisu za polaznike ili na Distance Learning platformi.


Pravo na prijavu za polaganje, u cilju sticanja međunarodnih sertifikacija, imaju polaznici ITAcademy koji ispunjavaju prethodno navedene uslove za dobijanje sertifikata o odslušanom programu ITAcademy ili sertifikata o završenom programu ITAcademy.

Nakon završetka školovanja, polaznici ITAcademy mogu polagati međunarodne ispite, a izbor sertifikata za koje mogu konkurisati zavisi od završenog programa na ITAcademy. Cena školovanja na ITAcademy uključuje prijavu polaganja jednog ispita.


Polaznici ITAcademy, zavisno od departmenta i programa, imaju pravo da polažu za sledeće međunarodne sertifikate:


Cambridge Assessment International Education (CAIE)

Cambridge International A&AS level Business,

Cambridge A&AS Level in Computer Science.


Cambridge Assessment English (CAE)*

Cambridge First Certificate in English (FCE),

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).


International Qualification Network (IQN)

Diploma in IT,

Diploma in Marketing,

Certified Project Management Analyst (CPMA).


Microsoft Certified


Zend Certified

Zend Certified PHP Developer.


Adobe System


CompTIA A+

CompTIA A+ Certified IT Technician,

CompTIA Security+ Certified IT Technician,

CompTIA Linux+ IT Technician.


Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Cisco CCNA.


Java SE sertifikacija

Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6,

Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer,

Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer,

Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer,

Oracle Certified Master, Java SE 6 Developer.


Autodesk ATC

AutoCAD Certified User/Professional,

Autodesk 3ds Max Certified User/Professional,

Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional,

Autodesk Revit Structure Certified Professional,

Autodesk Inventor Certified User/Professional.Google AdWords

AdWords Certified Professional: Search Advertising,

AdWords Certified Professional: Display Advertising,

AdWords Certified Professional: Video Advertising.


Linux Professional Institute (LPIC)

Junior Level Linux Professional (LPIC-1),

Advanced Level Linux Professional (LPIC-2).


Chartered Institute of Marketing (CIM)

Level 3 Foundation Certificate in Marketing.


Android Advanced Training Consultants (Android ATC)

Android Certified Application Developer,

Android Certified Application Engineer.

* Polaganje ispita se organizuje u saradnji sa British Councilom.


BusinessAcademy

LINK group BusinessAcademy obezbeđuje svojim polaznicima BusinessAcademy sertifikaciju i međunarodnu sertifikaciju.

Nakon završetka školovanja na odabranom programu BusinessAcademy, polaznik može dobiti sledeće BusinessAcademy sertifikate:


Tradicionalni polaznici obavezu prisustva na 75% predavanja mogu ostvariti na sledeći način:


DL polaznici koji putem live streama ili putem video arhive live streama odslušaju ukupan fond časova konkretnog izbornog kursa ispunili su svoje obaveze na isti način kao da su uradili assignmente, taskove i testove, odnosno da su ispunili sve nastavne obaveze i kompletirali taj izborni kurs.


U cilju ispunjenja prethodno pomenutih nastavnih obaveza, polaznicima je dostupna video arhiva live stream-a do isteka trajanja školske godine.


Polazniku koji nakon završetka školovanja nije ispunio predviđene nastavne obaveze za sticanje sertifikata o odslušanom programu, odnosno sertifikata o završenom programu, na raspolaganju su sledeće mogućnosti:

 1. Produženje trajanja pojedinačnih online kurseva (za tradicionalne i online polaznike),

 2. Naknadna odbrana završnog rada (za tradicionalne polaznike),

 3. Dodatno testiranje (za tradicionalne polaznike sa procentom prisustva nastavi većim od 60%, a manjim od 75%),

 4. Varijanta školovanja Program + uz obavezu da 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva bude pređeno (za tradicionalne polaznike sa procentom prisustva nastavi manjim od 60%),

 5. Obnova školske godine (za online polaznike),

 6. Ponovni upis (za tradicionalne i online polaznike).

Usluga obnove školske godine podrazumeva ponovno aktiviranje preostalih kurseva na osnovu definisanog plana dodele kurseva, u inicijalno definisanom vremenskom trajanju, uz priznavanje ranije kompletiranih kurseva. Polaznik u sistemu ostaje evidentiran u generaciji u kojoj je upisan.


Usluga obnove školske godine se odobrava isključivo online polaznicima prethodnih generacija, koji su kompletirali minimum jedan kurs, ne uključuje pravo polaznika na pauziranje trajanja svakog dodeljenog kursa, ne uključuje pravo polaznika na besplatno prvo produženje svih kurseva za 30% od prvobitnog trajanja, pravo na online konsultacije sa instruktorom, pravo na nastavne materijale u formi multimedija sa pratećim sadržajem, koji se preuzimaju putem poslatog linka za preuzimanje multimedija, pravo na praćenje live stream predavanja, kao ni pravo na jedno polaganje za izabrani modul za odgovarajuće međunarodne sertifikate.


Usluga ponovnog upisa uključuje sva prava polaznika definisana osnovnim Ugovorom o školovanju, predviđena je za polaznike prethodnih generacija koji nisu kompletirali nijedan kurs i podrazumeva dodelu svih kurseva predviđenih planom i programom za izabrani program specijalizovane obuke.


Za polaznike koji pošalju molbu za ponovni upis do februara meseca, usluga ponovnog upisa može da se realizuje u tekućoj školskoj godini, dok se usluga ponovnog upisa zahtevana molbom primljenom nakon februara realizuje od naredne školske godine.


Pored navedenih usluga, online polaznici tekuće školske godine, jednom u toku iste, imaju na raspolaganju i uslugu zamrzavanja školske godine, koja se odobrava u trajanju do 3 meseca i podrazumeva oslobađanje polaznika od ispunjenja nastavnih obaveza u periodu trajanja statusa zamrzavanja školske godine.


Usluga zamrzavanja školske godine ne podrazumeva i zamrzavanje finansijskih obaveza. Bez obzira na status zamrzavanja školske godine, opcija za besplatno produženje online kurseva je dostupna do isteka trajanja školske godine.


Navedene usluge se odobravaju isključivo polaznicima koji redovno izmiruju dospele finansijske obaveze i na osnovu molbe poslate pismenim putem, na zvaničnu imejl adresu BusinessAcademy:
office@biznis-akademija.com.

Navedene usluge naplaćuju se u skladu sa cenovnikom, objavljenim na online servisu za polaznike ili na Distance Learning platformi.


Pravo prijave polaganja u cilju sticanja međunarodnih sertifikacija imaju polaznici BusinessAcademy koji ispunjavaju prethodno navedene uslove za dobijanje sertifikata o odslušanom programu BusinessAcademy ili sertifikata o završenom programu BusinessAcademy.


Nakon završetka školovanja, polaznici BusinessAcademy mogu polagati međunarodne ispite, a izbor za koje sertifikate mogu da konkurišu zavisi od završenog programa na BusinessAcademy. Cena školovanja na BusinessAcademy uključuje prijavu polaganja jednog ispita.


Polaznici BusinessAcademy zavisno od programa imaju pravo da polažu za sledeće međunarodne sertifikate:


Cambridge Assessment International Education (CAIE)


Chartered Institute of Marketing (CIM)

Chartered Management Institute (CMI)


International Qualifications Network (IQN)


London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

European Computer Driving Licence (ECDL)


International Project Management Association (IPMA)
*International Federation of Technical Analyst (IFTA)**


First Finance Institute (FFI)**


Cambridge Assessment English (CAE)***


* Polaganje ispita se organizuje u saradnji YUPMA.

** Polaganje ispita se organizuje u saradnji sa Pearson VUE Testing centrom.

*** Polaganje ispita se organizuje u saradnji sa British Council-om.


InternetAcademy


LINK group InternetAcademy obezbeđuje svojim polaznicima InternetAcademy sertifikaciju i međunarodnu sertifikaciju.

Nakon završetka nastave na odabranom programu InternetAcademy polaznik može da stekne sledeće sertifikate:

1. Sertifikat o odslušanom programu InternetAcademy

 1. tradicionalni polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

 2. program+ polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

 3. online polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

2. Sertifikat o završenom programu InternetAcademy

 1. tradicionalni polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine ostvarili najmanje 75% dolaznosti na nastavu, položili dva semestralna testa ili odbranili završni rad, ispunili nastavne obaveze u okviru dodeljenih obaveznih online kurseva i ako su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

 2. program+ polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva, položili dva semestralna testa ili odbranili završni rad, ispunili nastavne obaveze iz dva dodeljena online kursa iz engleskog jezika i ako su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

 3. online polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine u okviru svih obaveznih kurseva položili sve testove po modulu, ako su im svi taskovi i assignmenti prihvaćeni od strane voditelja kursa i ako su pri tome u okviru navedenih kurseva osvojili minimum 50% kredita, ukoliko su uradili završni rad i ukoliko su izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

Obavezu prisustva na 75% predavanja, koja se odnosi isključivo na obavezne kurseve, polaznik ostvaruje na taj način što 50% dolaznosti ispuni fizičkim prisustvom na nastavi, dok preostali deo obaveznih predavanja može pratiti putem live streama ili putem video arhive live streama.

U cilju ispunjenja prethodno pomenute obaveze prisustva na predavanjima, tradicionalnim polaznicima je dostupna video arhiva live stream-a do isteka trajanja školske godine.


Polazniku koji nakon završetka školovanja nije ispunio predviđene nastavne obaveze za sticanje sertifikata o odslušanom programu, odnosno sertifikata o završenom programu, na raspolaganju su sledeće mogućnosti:

 1. Produženje trajanja pojedinačnih online kurseva (za tradicionalne i online polaznike),

 2. Naknadna odbrana završnog rada (za tradicionalne polaznike),

 3. Dodatno testiranje (za tradicionalne polaznike sa procentom prisustva nastavi većim od 60%, a manjim od 75%),

 4. Varijanta školovanja Program + uz obavezu da 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva bude pređeno (za tradicionalne polaznike saprocentom prisustva nastavi manjim od 60%),

 5. Obnova školske godine (za online polaznike),

 6. Ponovni upis (za tradicionalne i online polaznike).

Usluga obnove školske godine podrazumeva ponovno aktiviranje preostalih kurseva na osnovu definisanog plana dodele kurseva, u inicijalno definisanom vremenskom trajanju, uz priznavanje ranije kompletiranih kurseva. Polaznik u sistemu ostaje evidentiran u generaciji u kojoj je upisan.

Usluga obnove školske godine se odobrava isključivo online polaznicima prethodnih generacija, koji su kompletirali minimum jedan kurs, ne uključuje pravo polaznika na pauziranje trajanja svakog dodeljenog kursa, ne uključuje pravo polaznika na besplatno prvo produženje svih kurseva za 30% od prvobitnog trajanja, pravo na online konsultacije sa instruktorom, pravo na nastavne materijale u formi multimedija sa pratećim sadržajem, koji se preuzimaju putem poslatog linka za preuzimanje multimedija, pravo na praćenje live stream predavanja, kao ni pravo na jedno polaganje za izabrani modul za odgovarajuće međunarodne sertifikate.


Usluga ponovnog upisa uključuje sva prava polaznika definisana osnovnim Ugovorom o školovanju, predviđena je za polaznike prethodnih generacija koji nisu kompletirali nijedan kurs i podrazumeva dodelu svih kurseva predviđenih planom i programom za izabrani program specijalizovane obuke.


Za polaznike koji pošalju molbu za ponovni upis do februara meseca, usluga ponovnog upisa može da se realizuje u tekućoj školskoj godini, dok se usluga ponovnog upisa zahtevana molbom primljenom nakon februara realizuje od naredne školske godine.


Pored navedenih usluga, online polaznici tekuće školske godine, jednom u toku iste, imaju na raspolaganju i uslugu zamrzavanja školske godine, koja se odobrava u trajanju do 3 meseca i podrazumeva oslobađanje polaznika od ispunjenja nastavnih obaveza u periodu trajanja statusa zamrzavanja školske godine.


Usluga zamrzavanja školske godine ne podrazumeva i zamrzavanje finansijskih obaveza. Bez obzira na status zamrzavanja školske godine, opcija za besplatno produženje online kurseva je dostupna do isteka trajanja školske godine.


Navedene usluge se odobravaju isključivo polaznicima koji redovno izmiruju dospele finansijske obaveze i na osnovu molbe poslate pismenim putem, na zvaničnu imejl adresu InternetAcademy: office@internet-akademija.com.


Navedene usluge naplaćuju se u skladu sa cenovnikom, objavljenim na online servisu za polaznike ili na Distance Learning platformi.


Pravo prijave polaganja u cilju sticanja međunarodnih sertifikacija imaju polaznici InternetAcademy koji ispunjavaju prethodno navedene uslove za dobijanje sertifikata o odslušanom programu InternetAcademy ili sertifikata o završenom programu InternetAcademy.


Nakon završetka školovanja, polaznici InternetAcademy mogu polagati međunarodne ispite, a izbor za koje sertifikate mogu da konkurišu zavisi od završenog programa na IntertnetAcademy. Cena školovanja na InternetAcademy uključuje prijavu polaganja jednog ispita.


Polaznici InternetAcademy zavisno od programa imaju pravo da polažu za sledeće međunarodne sertifikate:

Chartered Institute of Marketing (CIM)

Google Adwords & Google Analythics


International Qualification Network (IQN)


Cambridge Assessment International Education (CAIE)


Preuzimanje ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy sertifikata


Tradicionalni polaznici preuzimaju sertifikate lično, u prostorijama Akademije. Prilikom preuzimanja sertfikata polaznik je u obavezi da poseduje važeći identifikacioni dokument radi utvrđivanja identiteta.


Ukoliko polaznik nije u mogućnosti da lično preuzme sertifikat on može ovlastiti za tu priliku drugu osobu što čini pismenim putem na zvaničnu imejl adresu ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy. Ovlašćena osoba je u obavezi da prilikom preuzimanja sertifikata poseduje važeći identifikacioni dokument radi utvrđivanja identiteta.


DL polaznicima se sertifikati dostavljaju poštom uz prethodno popunjeni formular sa podacima za slanje. Ukoliko u roku od 7 dana od prijema pošiljke polaznik prijavi oštećenje sertfikata koje je nastalo tokom transporta pošiljke, ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy će polazniku izdati drugi sertifikat. U slučaju gubitka sertifikata prilikom transporta pošiljke ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy će polazniku izdati drugi sertifikat.


Preuzimanje međunarodnih sertifikata


Međunarodni sertifikati se preuzimaju lično u prostorijama ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy uz prethodno popunjenu potvrdu o preuzimanju. Prilikom preuzimanja međunarodnog sertifikata polaznik je u obavezi da poseduje važeći identifikacioni dokument radi identifikacije.


Ukoliko polaznik nije u mogućnosti da lično preuzme međunarodni sertifikat on može ovlastiti za tu priliku drugu osobu što čini pismenim putem na zvaničnu imejl adresu ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy. Ovlašćena osoba je u obavezi da prilikom preuzimanja sertifikata poseduje važeći identifikacioni dokument radi utvrđivanja identiteta.


Po zahtevu polaznika, međunarodni sertifikat može biti dostavljen poštom.


ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy ne snosi odgovornost za eventualno oštećenje ili gubitak sertifikata prilikom transporta pošiljke. S obzirom da određena međunarodna sertifikaciona tela ne izdaju duplikate sertifikata ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy preporučuje svakom polazniku lično preuzimanje međunarodnog sertifikata ili preuzimanje međunarodnog sertifikata od strane ovlašćenog lica jer je dostavljanje poštom isključivo na ličnu odgovornost polaznika.


Ograničenje odgovornosti u slučaju promena kod međunarodnih sertifikacionih tela


LINK group ne snosi odgovornost za promene kod izdavaoca međunarodnih sertifikata i/ili prestanak rada izdavaoca međunarodnih sertifikata. LINK group će preduzeti sve što je u svojoj moći da obezbedi novi međunarodni sertifikat odgovarajućeg kvaliteta kao zamenu.
Član 20 - LINK Apprentice Program


LINK group organizuje i sprovodi LINK Apprentice Program radi usavršavanja, osposobljavanja i sticanja značajnog iskustva polaznika ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy.


LINK group za odabir kandidata praktikanata raspisuje konkurs.


Odabrani praktikant se upućuje u sektor LINK group za koji je izbran. Zaposleni u tom sektoru imaju obavezu da praktikanta uvedu u rad, odnosno da mu pokažu osnovna zaduženja svog radnog mesta i objasne svrhu radnih zadataka koje će izvršavati. Praksu polaznici obavljaju u toku radnog vremena.


Sa polaznikom se zaključuje Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju regulisan članom 201 Zakona o radu, čime on stiče status praktikanta.


Ugovor se zaključuje radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci za vreme utvrđeno LINK Apprentice programom. Za vreme trajanja Ugovora praktikant ima ima pravo na:

 1. zaštitu od povreda na radu u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/05) kojom se sprečava nastanak povrede ili profesionalnog oboljenja;

 2. zaštitu od zlostavljanja na radu u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“ br. 36/10);

 3. uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa članom 11. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“ br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 7/2008, 5/2009, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013).


Nakon završetka programa LINK group može odlučiti da sa praktikantom, koji je pokazao odlične rezultate tokom programa, zaključi ugovor o radu u kompaniji.


LINK group ni u kom slučaju nema obavezu zasnivanja radnog odnosa sa praktikantom nakon završetka LINK Apprentice Programa.


V Prava i obaveze polaznika


Član 21 - Prava polaznika


Polaznik zaključenjem Ugovora o školovanju i prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group u sklopu usluga koje mu LINK group pruža dobija i niz prava vezanih za realizaciju samog Ugovora o školovanju i lakše praćenje nastavnih programa.


Sva prava polaznika istovremeno predstavljaju obavezu LINK group, ali i obavezu samog polaznika za odgovornu i svrsishodnu upotrebu svojih prava. Svaka zloupotreba ili pokušaj zloupotrebe prava uređenih ovim Karakteristikama i uslovima korišćenja usluga LINK group ili Ugovorom o školovanju je osnov za pokretanje disciplinskog postupka i materijalne odgovornosti polaznika ukoliko je zloupotrebom prouzrokovana šteta prema LINK group.


Osnovna prava


Osnovno pravo polaznika je pravo na korišćenje svih usluga predviđenih Ugovorom o školovanju iz odeljka IV ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group.


Ostala prava


Pravo polaznika na postavljanje stručnih pitanja


Svaki polaznik ima pravo na postavljanje stručnih pitanja predavačima, koju su dužni da na ista odgovore u što kraćem roku, a najduže u roku od 24 časa od trenutka postavljanja stručnog pitanja, radnim danima. Ukoliko je stručno pitanje postavljeno neradnim danom, predavač je dužan da na isto odgovori prvog narednog radnog dana.


Pravo polaznika da njegov rad bude praćen od strane nastavnika


Praćenje rada od strane nastavnika predstavlja pravo polaznika i obavezu LINK groupa. Nastavnici ocenjuju napredak i usmeravaju školovanje polaznika.


Pravo prelaska i nastavka školovanja na jednoj od LINK lokacija


Polaznik ima pravo da u slučaju preseljenja i promene prebivališta zahteva da nastavi započeti kurs na drugoj LINK lokaciji.


LINK group će takvu promenu odobriti ukoliko postoji mogućnost pružanja takve usluge od strane LINK group zavisno od raspoloživih kapaciteta i načina izvođenja nastave na lokaciji.


Pravo polaganja testova u najbližem Test centru


Polaznik ima pravo na polaganje testova u LINK Test centru koji je najbliži njegovom prebivalištu, odnosno boravištu.


LINK group može odobriti da polaznik obavi polaganje u akreditovanom Test centru na zahtev polaznika ukoliko on iz nekog razloga nije u mogućnosti polagati u LINK Test centru.


Pravo polaznika na ulogu saradnika


Napredni polaznici koji prema oceni učesnika u njihovom školovanja zaslužuju posebnu nagradu za napredak koji su pokazali u određenoj oblasti mogu dobiti pravo da kao saradnik održe vežbe ili urade određeni zadatak pred ostatkom grupe.


Prava polaznika na obrazovnom wall-u na DL platformi


Polaznici imaju pravo da na wall-u postave sva stručna pitanja kolegama, svoje radove, korisne linkove i razmenjuju mišljenja sa kolegama u vezi sa sadržajem kursa.


Voditelj kursa ima pravo da ukloni svaku poruku koja nije prikladna svojom sadržinom obrazovnoj situaciji ili nije vezana za tematiku kursa.


Polaznik, ni u kom slučaju, nema pravo da zloupotrebi wall u cilju kršenja zakonom zaštićenih intelektualnih tvorevina i za to može snositi krivičnu i materijalnu odgovornost.


Pravo polaznika na navođenje referenci


LINK group zadržava izričito pravo da po zahtevu polaznika odobrava upotrebu referenci u vezi sa učešćem na projektima, praksama, volontiranju i ostalim aktivnostima koje organizuje ili podržava LINK group koje polaznik koristi ili namerava da koristi za dokazivanje svojih kompetencija prema poslodavcima u CV-ju ili na neki drugi način.


Pravo polaznika na korišćenje servisa savetnika za pomoć u učenjuOvaj servis je usmeren na pružanje pomoći polaznicima koji se suočavaju sa različitim problemima u toku školovanja kao što su npr. problem u usvajanju gradiva, pad motivacije, nagomilani stres kao i podrška u učenju u vidu postavljanja ciljeva, samo-motivisanja, izgradnja samopouzdanja i dr. a sve u cilju ostvarivanja punog akademskog i ličnog potencijala polaznika.Polaznici sa savetnikom mogu da razgovaraju putem telefona, chat-a, email-a odnosno licem u lice. Da bi polaznik ostvario ovo pravo neophodno je da prethodno popuni upitnik, koji je zajedno sa pravilima za korišćenje servisa savetnika za pomoć u učenju, objavljen na zvaničnoj internet strani ITAcademy, BusinessAcademy odnosno InternetAcademy.


Pravo na korišćenje računara i računarske laboratorije


Polaznici koriste računare na LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy u skladu sa nastavnim programom u prisustvu predavača.


Ukoliko primete neki kvar ili drugu nefunkcionalnost, dužni su da o tome obaveste klijentski servis kako bi kvar bio što pre otklonjen.


Polaznici mogu samostalno koristiti računare na lični zahtev, ali isključivo u dogovoru i po odobrenju klijentskog servisa.


Radi pripreme pojedinih časova laboratorijskih vežbi, računarska laboratorija će biti zaključana sve do samog početka časa, kako bi se omogućili isti uslovi i funkcionalnost na svim računarima.


Ukoliko ostane poslednji u prostoriji, polaznik je dužan da pozove nekog od zaposlenih da zaključaju i obezbede prostorije.


Za održavanje opreme i softvera i administracije sistema zadužen je ovlašćeni administrator sistema LINK group.


Pravo na korišćenje Microsoft Lab-a kao oficijelnog alata


Polaznici na Microsoft Administration smeru imaju pravo na korišćenje Microsoft Lab-a kao oficijelnog alata za učenje.
Pravo na korišćenje interneta u prostorijama LINK group-a


Polaznici koriste internet u skladu sa nastavnim programom, u prisustvu predavača.


Polaznik koristi internet isključivo za pristup sajtovima koji su relevantnim za realizaciju nastavnog plana i programa.


Pravo na prigovor


Polaznik može podneti prigovor klijentskom servisu, a po potrebi se formira komisija za rešavanje prigovora. Prigovor polaznik podnosi pismeno u roku od tri radna dana od dana nastanka uzroka prigovora. Komisija za obezbeđenje kvaliteta rešava prigovor polaznika u roku od pet radnih dana od dana prijema prigovora.


Polaznik može podneti prigovor klijentskom servisu, a po potrebi se formira komisija za rešavanje prigovora i u slučaju neprimerenog ponašanja zaposlenih na LINK group. Komisija odlučuje o prigovoru u roku od pet radnih dana od nastupanja slučaja.


Komisija je dužna da prijavu razmotri i donese odgovarajuću odluku, u roku od 15 radnih dana od dana prijema prijave.


Pravo polaznika na davanje primedbi


Svaki polaznik ima pravo da prosledi primedbe i sugestije na imejl tehničke podrške i klijentskog servisa.


Svaka sugestija i primedba polaznika se razmatra, nakon čega se preduzimaju neophodni koraci.


Pravo polaznika na mišljenje u anketama


U cilju unapređenja i izlaženja u susret obrazovnim potrebama polaznika jednom godišenje se sprovodi istraživanje iskustva polaznika u procesu učenja na daljinu, u vidu ankete.


Pravo polaznika na pauziranje školovanja


Polaznik koji uči preko Interneta ima mogućnost pauziranja trajanja online kursa na najmanje 24 sata i to neograničen broj puta u toku trajanja predmetnog Ugovora o školovanju, najduže do isteka trajanja školske godine. Tokom trajanja pauze polaznik ima mogućnost pristupa online konsultacijama i live stream-u predavanja dok mu je onemogućen pristup nastavnim materijalima iz online kursa.


Pravo polaznika na produženje školovanja


Polaznik koji uči preko Interneta ima mogućnost produženja trajanja online kursa do maksimalno 30% od njegovog predviđenog osnovnog trajanja i to jednokratno u toku trajanja predmetnog Ugovora o školovanju, najduže do isteka trajanja školske godine.


Svako dodatno produženje po zahtevu polaznika preko definisanog maksimuma će se naplaćivati po važećem Cenovniku dodatnih usluga u trenutku zahteva za produženje objavljenom na Online servisu za polaznike.

Pravo polaznika na ponovljeno školovanje


Polaznik ima pravo da ukoliko nije zadovoljan usvojenim znanjem nakon pružene usluge profesionalnog usavršavanja definisane predmetnim Ugovorom o školovanju zahteva da mu se omogući ponovno korišćenje usluge profesionalnog usavršavanja u prvom narednom obrazovnom ciklusu elektronskim putem odnosno preko interneta. Da bi polaznik ostvario ovo pravo mora da dokaže da je redovno koristio uslugu profesionalnog usavršavanja, izvršavao svoje obaveze predviđene pravilima školovanja i prošao program u celini.


Korisnik usluga ima pravo da pismenim putem, nakon završetka usluga profesionalnog usavršavanja, odnosno nakon perioda realizacije usluge profesionalnog usavršavanja, zahteva da besplatno pohađa pojedine kurseve, iz usluge LINK group.


Pravo polaznika na korišćenje programa doživotnog školovanja


Nakon uspešnog završetka školovanja na izabranom programu, polaznik BusinessAcademy/ InternetAcademy ima pravo da, ukoliko postoji potreba za dodatnim sticanjem kompetencija, dodatno završi kurs iz stručne oblasti u koju prelazi i da stekne nova znanja i veštine koja su neophodna za uspešno obavljanje novog posla. Polazniku u toku jedne godine mogu biti dodeljeni online kursevi samo iz jedne stručne oblasti.


Nakon uspešnog završetka školovanja na izabranom programu, polaznik ITAcademy ima pravo da, ukoliko u međuvremenu nastupi zastarevanje tehnologije (hardver, softverska aplikacija, informacioni sistem) na kojoj se zasnivao nastavni plan i program, dodatno završi kurs po novom programu i time stekne aktuelna znanja i veštine.


Da bi polaznik ostvario ovo pravo neophodno je da je prethodno ostvario uslov za sticanje Sertifikata o završenom programu kao i da je prošlo minimum godinu dana od završetka školovanja.


Pravo polaznika na korišćenje promotivne Black Friday akcije


Polaznik ima pravo da za vreme trajanja promotivne Black Friday akcije, nakon uspešno završenog školovanja na upisanom programu, upiše još jedan program po svom izboru u online varijanti, koji će pohađati u narednoj školskoj godini.


Da bi polaznik ostvario ovo pravo neophodno je ima potpisan aneks Ugovora o školovanju, kojim su utvrđena prava i obaveze polaznika po osnovu promotivne Black Friday akcije, kao i da je do 31.10, odnosno najkasnije u roku od godinu dana od početka školovanja, na upisanom programu ostvario uslov za sticanje Sertifikata o završenom programu. Polaznik je takođe u obavezi da program koji dobija po osnovu Black Friday akcije odabere najkasnije do 1.11.


Pravo na kopiju sertifikata


Nakon ostvarivanja uslova za sertifikaciju polaznik ima pravo da zahteva izdavanje kopije sertifikata. Kopija sertifikata će biti naplaćena u skladu sa Cenovnikom dodatnih usluga.


Pravo na zahtevanje sastanka sa menadžmentom LINK group

Polaznik ima pravo da zahteva sastanak sa menadžmentom LINK group.


Koordinator nastave održava sastanak sa polaznikom sa ciljem da
pomogne polazniku da reši svoj problem.


Ukoliko koordinator za nastavu proceni da i nakon sastanka sa polaznikom
postoji potreba da se polaznik sastane sa nekim od predstavnika
menadžment, daje svoju preporuku menadžmentu.


Pravo polaznika na pohađanje prakse u Dizajn studiju


Polaznici ITAcademy, Design & Multimedia Departmenta i 3D Design & CAD Departmenta imaju pravo da apliciraju za pohađanje prakse u ITA Dizajn studiju, pod uslovom da su u trenutku apliciranja izmirili sve dospele finansijske obaveze definisane Ugovorom o školovanju.


Odluku o konačnom izboru polaznika koji će pohađati ITA DesignStudio donosi menadžer odseka za dizajn na ITAcademy.Praksa u okviru ITA Dizajn studija se u osnovi izvodi online, preko DL platforme, dok sastanci ili konsultacije mogu biti organizovani na jednoj od lokacija ITAcademy. O načinu izvođenja prakse odlučuje menadžer odseka.Polaznik može biti isključen iz radionice ITA Dizajn studija u slučaju da prestane sa redovnim izmirivanjem finansijskih obaveza definisanih Ugovorom o školovanju, u slučaju kršenja pravila ponašanja definisanih ovim Pravilima školovanja, kao i u slučaju da redovno ne pohađa praksu i/ili ne izvršava radne zadatke, odnosno u slučaju da plagira radove.

ITAcademy zadržava pravo da u svakom trenutku isključi polaznika iz rada ITA Dizajn studija bez dodatnog obrazloženja takve odluke.U skladu sa Zakonom o autorskоm i srodnim pravima, polaznik koji bude pohađao ITA DesignStudio isključivo prenosi imovinska prava nad autorskim delima nastalim u toku realizacije prakse u okviru ITA Dizajn studija bez prostornog, vremenskog i predmetnog ograničenja.Polaznik je saglasan da LINK group ima pravo da ustupi pravo iskorišćavanja tako nastalog autorskog dela drugom pravnom i/ili fizičkom licu.Pravo polaznika na pohađanje prakse u IT Practice Center-u


Polaznici ITAcademy imaju pravo da apliciraju za pohađanje prakse u IT Practice Center-u pod uslovom da u trenutku apliciranja poseduju sertifikat o završenom programu.


Odluku o konačnom izboru polaznika koji će pohađati praksu u IT Practice Center-u donosi menadžer IT Practice Center-a.


Praksa u okviru IT Practice Center-a se izvodi tradicionalno ili online, preko DL platforme. U slučaju da se praksa izvodi online, sastanci ili konsultacije mogu biti organizovani na jednoj od lokacija ITAcademy. O načinu izvođenja prakse odlučuje menadžer odseka.


Polaznik može biti isključen iz IT Practice Center-a u slučaju da prestane sa redovnim izmirivanjem finansijskih obaveza definisanih Ugovorom o školovanju, u slučaju kršenja pravila ponašanja definisanih ovim Pravilima školovanja, kao i u slučaju da redovno ne pohađa praksu i/ili ne izvršava radne zadatke, odnosno u slučaju da plagira radove.


ITAcademy zadržava pravo da u svakom trenutku isključi polaznika iz rada IT Practice Center-a bez dodatnog obrazloženja takve odluke.


U skladu sa Zakonom o autorskоm i srodnim pravima, polaznik koji bude pohađao IT Practice Center isključivo prenosi imovinska prava nad autorskim delima nastalim u toku realizacije prakse u okviru IT Practice Center-a bez prostornog, vremenskog i predmetnog ograničenja.


Polaznik je saglasan da LINK group ima pravo da ustupi pravo iskorišćavanja tako nastalog autorskog dela drugom pravnom i/ili fizičkom licu.


Pravo polaznika na pogodnost „garancija za nezaposlene”

Ukoliko polaznik 12 meseci po uspešnom završetku edukacije na ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy ne uspe da se zaposli, LINK group zadržava pravo na pružanje pogodnosti tako što polazniku obezbeđuje besplatno pohađanje bilo kog od preostalih online kurseva sa programa koji je polaznik upisao (ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy).

Uslovi koje polaznik mora da ispunjava kako bi koristio ovu pogodnost su:

 1. Da je proteklo najmanje 12 meseci od uspešnog završetka ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy. Pod uspešnim završetkom edukacije podrazumeva se da polaznik poseduje uslove za dobijanje sertifikata o završenom programu ITAcademy/BusinessAcademy/InternetAcademy.

 2. Da je polaznik u navedenom periodu u tački 1 imao status nezaposlenog lica, koji se dokazuje potvrdom koju izdaje Služba za zapošljavanje, odnosno da je bio bez prekida prijavljen u Službi za zapošljavanje kao nezaposleno lice.

Polaznik koji je imao prekid u statusu nezaposlenog lica, iz bilo kog razloga,
ne ostvaruje pogodnost „garancija za nezaposlene”.

Član 22 - Obaveze polaznika


Polaznik zaključenjem Ugovora o školovanju odnosno prihvatanjem Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group preuzima i sledeće obaveze:


Član 23 - Povreda discipline i nastavnih obaveza


Polaznik je dužan da se strogo pridržava Pravila školovanja i ovog dokumenta i da čuva ugled LINK group-a ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy i zaposlenih.


Za povredu obaveza polaznik odgovara disciplinski i materijalno.


Povrede obaveza i discipline polaznika su:


Povrede nastavnih obaveza su:


Navedena lista povreda obaveza, discipline i nastavnih obaveza polaznika nije konačna i LINK group ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy zadržava pravo da uzme u razmatranje i druge slučajeve nepoštovanja Pravila školovanja i primeni odgovarajuće disciplinske mere.


Član 24 - Disciplinske mere


Za povredu obaveza, discipline i nastavnih obaveza polazniku se može izreći jedna od sledećih disciplinskih mera:


Član 25 - Disciplinski postupak


Koordinator nastave LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy odlučuje o disciplinskoj odgovornosti polaznika za učinjenu povredu obaveze, discipline i nastavnih obaveza i izriče meru opomene.


O disciplinskoj odgovornosti polaznika za učinjenu povredu obaveze, discipline i nastavnih obaveza za koju se izriče mera isključenja sa LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy odlučuje disciplinska komisija.


Disciplinsku komisiju čine koordinator nastave i još dva predstavnika nastavnog osoblja.


Zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti polaznika podnosi se po sopstvenoj inicijativi koordinatora nastave ili na osnovu prijave nastavnika, saradnika, radnika ili polaznika LINK group ITAcademy, BusinessAcademy ili InternetAcademy.


Protiv odluke o izricanju disciplinske mere, polaznik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o odluci putem imejla. Žalba se podnosi pismenim putem na imejl adresu: pravna.sluzba@link.co.rs.


Član 26 - Materijalna odgovornost polaznika


Ako je povredom discipline nastala šteta, disciplinska komisija donosi odluku o nadoknadi štete.


Polaznik koji učini štetu LINK group, namerno ili iz krajnje nepažnje, dužan je da istu nadoknadi. Ako štetu prouzrokuje više polaznika, svaki polaznik je odgovoran za deo štete koji je prouzrokovao.


Ako se za svakog polaznika ne može utvrditi deo štete koji je prouzrokovao, smatra se da su svi polaznici jednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima.


Postojanje štete, okolnosti pod kojima je šteta nastala, visinu štete i odgovornost za prouzrokovanu štetu utvrđuje disciplinska komisija.


Visina štete utvrđuje se na osnovu odgovarajućeg cenovnika ili knjigovodstvene vrednosti, a ako se na ovaj način ne može utvrditi visina štete, utvrđuje se procenom vrednosti oštećene stvari.


Ako polaznik ne nadoknadi štetu LINK group u roku utvrđenom konačnom odlukom disciplinske komisije ili ako izričito odbije da nadoknadi štetu LINK group, naknada štete ostvaruje se pred nadležnim sudom.VI Prestanak ugovora


Član 27 - Istek roka


Ugovor o školovanju prestaje istekom roka na koji je zaključen.


Član 28 - Sporazumni raskid


LINK group i polaznik mogu sporazumno raskinuti Ugovor o školovanju. Sporazum o prestanku Ugovora o školovanju mora biti u pisanoj formi i njime moraju biti opredeljene obaveze koje su ugovorne strane dužne da ispune pre stupanja Sporazuma o prestanku Ugovora o školovanju na snagu.Član 29 - Jednostrani raskid


LINK group može raskinuti Ugovor o školovanju uz otkazni rok od trideset (30) dana od davanja pismenog obaveštenja polazniku. LINK group može ostaviti duži rok, ukoliko polaznik učini verovatnim da će u naknadnom roku nastaviti sa ispunjavanjem obaveza preuzetih Ugovorom o školovanju. Ukoliko iz držanja polaznika nesumnjivo proizilazi nemogućnost izvršenja obaveze koja nije uzrokovana promenjenim okolnostima LINK group ima pravo da odmah raskine Ugovor, bez davanja otkaznog roka.


Ukoliko nakon stupanja na snagu Ugovora o školovanju polaznik želi da raskine Ugovor, može to učiniti ukoliko izmiri svoje obaveze predviđene Ugovorom o školovanju. Ukoliko polaznik ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom o školovanju, LINK group može jednostrano prekinuti pružanje usluga regulisanih Ugovorom o školovanju.


U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, smatra se da su sva potraživanja, bilo dospela ili nedospela, koja LINK group ima i/ili može imati prema polazniku u skladu sa Ugovorom o školovanju, dospela danom kada je polaznik svojevoljno prekinuo obuku, odnosno prestao da izmiruje neku ili sve svoje obaveze predviđene Ugovorom o školovanju. U ovom slučaju polaznik gubi pravo na predupisni popust, ako je imao pravo na isti.


U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača LINK group pruža obaveštenje sa kojim korisnik usluge ima pravo da se upozna pre mogućeg zaključenja ugovora:

 1. Korisnik usluga može u roku od 14 (odnosno 15) dana od dana zaključenja ugovora, zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija LINK group, da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na jednu od registrovanih adresa LINK group. Rok od 14 (odnosno 15) dana računa se od trenutka zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija LINK group i završava se istekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Ako korisnik usluga odluči da raskine ugovor dužan je da pošalje izjavu o jednostranom raskidu ugovora trgovcu u pismenoj formi ili na trajnom nosaču zapisa. Korisnik usluge može da izjavu o jednostranom raskidu ugovora samostalno formuliše. U slučaju jednostranog raskida ugovora pod navedenim uslovima, LINK group je dužan da korisniku usluge bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

 2. Korisnik usluge gubi pravo na jednostrani raskid ugovora pod uslovima iz tačke 1. ovog Obaveštenja, ukoliko LINK group započne pružanje usluge pre isteka roka u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora i o tome nedvosmisleno obavesti korisnika usluge pre zaključenja ugovora, a korisnik usluge da izričitu saglasnost u vezi toga.

 3. Ako Korisnik usluge i LINK group zaključe Ugovor, sve tačke ovog Obaveštenja postaju sastavni deo Ugovora.


Svaka ugovorna strana može da raskine Ugovor o školovanju odmah, momentom dostavljanja raskida u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani, ukoliko je jedna od drugih ugovornih strana odgovorna za povredu svoje ugovorne obaveze predviđene Ugovorom o školovanju, kada takva povreda, ukoliko ju je moguće otkloniti, ne bude otklonjena u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja o postojanju takve povrede.


Član 30 - Promenjene okolnosti


Ako posle zaključenja Ugovora o školovanju nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.


Ugovor o školovanju prestaje usled smrti polaznika.


Ugovor o školovanju prestaje usled otvaranja postupaka likvidacije i stečaja nad LINK group.


Ugovor o školovanju prestaje u slučaju trajne nesposobnosti za rad i/ili nastupanja stepena invaliditeta koji osujećuje samu svrhu Ugovora o školovanju. Polaznik je dužan da LINK group dostavi sva neophodna lekarska uverenja i veštačenja kao dokaz da su trajna nesposobnost za rad i/ili stepen invaliditeta zaista nastupili.


U slučaju nastupanja insolventnosti polaznika iz razloga koji u vreme zaključenja ugovora nisu bili izvesni, LINK group može izaći u susret trenutnoj nemogućnosti plaćanja polaznika i sprovesti pregovore oko plaćanja preostalog dela usluge sa polaznikom posredstvom službe za naplatu potraživanja. Ukoliko dođe do sporazuma o otplati preostalog dela usluge, isti mora biti sastavljen u pismenoj formi u vidu Aneksa.


Član 31 - Prenos ugovora


Polaznik može preneti prava i obaveze iz Ugovora o školovanju na treće lice, uz pribavljenu prethodnu saglasnost LINK group-a, pri čemu sa polaznikom koji je preneo prava i obaveze Ugovor o školovanju prestaje, a sa novim polaznikom se zaključuje nov Ugovor o školovanju.VII Završne odredbe


Član 32 - Važenje Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group


Karakteristike i uslovi korišćenja usluga LINK group predstavljaju sastavni deo Ugovora o školovanju.


Potpisivanjem Ugovora o školovanju polaznik priznaje i potvrđuje da je upoznat sa Karakteristikama i uslovima korišćenja usluga LINK group.


Član 33 - Tumačenje


U slučaju postojanja nejasnih odredbi Ugovora o školovanju, iste će se tumačiti pomoću ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group.


U slučaju nesaglasnosti između Ugovora o školovanju i Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group, prednost imaju odredbe sadržane u Karakteristikama i uslovima korišćenja usluga LINK group, osim ako sam Ugovor o školovanju nije predmet pregovaranja LINK group-a i polaznika, u kom slučaju odredba koja predviđa takvo odstupanje mora stajati u Ugovoru o školovanju.


Član 34 - Ništavost odredbi


Naknadna nepunovažnost ili nepunovažnost neke odredbe ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group ili Ugovora o školovanju nema uticaja na punovažnost preostalih odredbi. Nepunovažna odredba se može zameniti odgovarajućom koja na pravno moguć način najbliže odražava volju ugovornih strana, ili pretpostavljenu volju, na osnovu duha i cilja ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group, ili Ugovora o školovanju, odnosno onu koju su ugovorne strane trebalo da imaju u trenutku prihvatanja ovih Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group ili zaključenja Ugovora o školovanju, ili u trenutku kada je odredba dodata izmenama Karakteristika i uslova korišćenja usluga LINK group, ili Ugovoru o školovanju.


Član 35 - Obaveštenje za polaznika


Potpisom Ugovora o školovanju polaznik potvrđuje da je pre potpisivanja na jasan i razumljiv način bio upoznat s Karakteristikama i uslovima korišćenja usluga LINK group, kao i o:


U slučaju kupovine i naručivanja usluge, polaznik potvrđuje i da je upoznat:


Podaci iz ovog člana su sastavni deo Ugovora o školovanju koji polaznik zaključuje s LINK group.


Član 36 - Poverljivost


Svi podaci sadržani u Ugovoru o školovanju predstavljaju poslovnu tajnu između LINK group i polaznika. Svako iznošenje podataka iz Ugovora o školovanju od strane polaznika, bez izričite pisane dozvole LINK group predstavlja kršenje poslovne tajne i osnov je materijalne i krivične odgovornosti polaznika.


Član 37 - Nadležnost za slučaj spora


LINK group i polaznik će sva sporna pitanja nastojati da reše sporazumno na miran i prijateljski način.


Ukoliko rešavanje spora postane nemoguće na način predviđen stavom 1 ovog člana, za rešavanje spora je nadležan sud u skladu sa Zakonom o uređenju sudova.


Član 38 - Stupanje na snagu


Ove Karakteristike i uslovi korišćenja usluga LINK group objavljeni su na internet stranicama LINK groupa ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy.


Ove Karakteristike i uslovi korišćenja usluga LINK group stupaju na snagu jedan dan nakon objavljivanja.Prva verzija dokumenta je objavljena: 01.03.2007. godine

Poslednja izmena dokumenta: 05.12.2017. godine
__________________________________________________________________

BUSINESS ACADEMY
PRAVILA ŠKOLOVANJA


1. PRAVILO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

LINK group BusinessAcademy je obavezna da obezbedi jednake mogućnosti za sve, bez obzira na rasnu pripadnost, pol, religiju, bračni status, seksualnu orijentaciju, starost, klasnu pripadnost ili telesna oštećenja.

LINK group BusinessAcademy aktivno nastoji da demonstrira ovo svoje nastojanje tako što usvaja propise, pravila, prakse i planove akcije za borbu protiv diskriminacije u bilo kom vidu. Zaposleni, predavači, ostalo osoblje i polaznici trebalo bi da pokažu svoja zalaganja za jednake mogućnosti i antidiskriminatorne postupke.

LINK group BusinessAcademy će promovisati jednake mogućnosti za sve polaznike i celokupno osoblje tako što će se:

Kandidatima sa specijalnim potrebama biće obezbeđeni odgovarajući uslovi za rad, kao i tehnička pomagala gde je to prikladno i moguće.

2. TRAJANJE I ORGANIZACIJA ŠKOLOVANJA

Školovanje na BusinessAcademy traje godinu dana, odnosno šest meseci, na Professional programima, u kojoj polaznik ima definisan status polaznika BusinessAcademy i mogućnost ostvarivanja prava regulisanih potpisanim ugovorom.

Nastava se organizuje u cilju ispunjenja predviđenog fonda časova za svaki od kurseva unutar izabranog programa, u skladu sa potpisanim ugovorom.

Nastava u tradicionalnoj varijanti realizuje se u okviru tri odnosno dva trimestra, na Professional programima.

Nastava u online varijanti realizuje se na takav način što se na mesečnom nivou polaznicima dodeljuju online kursevi u skladu sa nastavnim planom i programom koji polaznik pohađa.


Polaznik ima mogućnost pauziranja trajanja online kursa na najmanje 24 sata i to neograničen broj puta u toku trajanja ugovora o školovanju, najduže do isteka trajanja školske godine.


Polaznik ima mogućnost produženja trajanja online kursa do maksimalno 30% od njegovog predviđenog osnovnog trajanja i to jednokratno u toku trajanja ugovora o školovanju, najduže do isteka trajanja školske godine.

3. ORGANIZACIJA NASTAVE

3.1. VRSTE NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Nastava se ostvaruje: predavanjima, vežbama, praktičnim vežbama, radionicama, seminarima (koja može da se prati ličnim prisustvom ili putem live streaminga), konsultacijama, mentorskim radom, e-learningom, kao i drugim oblicima obrazovnog rada.

3.2. PROGRAMI


Školovanje na LINK group BusinessAcademy odvija se na 13 programa:


Školovanje na LINK group BusinessAcademy Professional odvija se na 7 programa:


Ukoliko je broj polaznika koji upišu neki od programa manji od predviđenog broja polaznika za taj program, LINK group BusinessAcademy može, neposredno nakon upisa, doneti odluku o nepokretanju predavanja na tom programu i prebacivanju polaznika na drugi program ili prebacivanja polaznika zainteresovanih za taj program u online varijantu školovanja.

Polaznik koji se odluči za pohađanje dva programa može to realizovati tako što će paralelno upisati godinu školovanja na dva programa.

U toku školovanja polaznik ima pravo na promenu upisanog smera školovanja u skladu sa definisanim uslovima objavljenim na online sevisu za polaznike u dokumentu Cenovnik dodatnih usluga.

3.3. RASPORED ČASOVA

Na kraju svakog meseca objavljuje se raspored časova za naredni mesec. Usvojen i objavljen raspored časova ne može se menjati tokom trimestra i obavezujući je za sve polaznike i zaposlene na LINK group BusinessAcademy.

Samo u slučaju više sile (elementarnih nepogoda, nestanka struje, bolesti predavača i sl.) raspored će biti izmenjen, a sva neodržana predavanja biće nadoknađena.

Obaveštenje o promenama rasporeda polaznik dobija putem mejla ili online servisa LINK group BusinessAcademy. Slanjem mejla i postavljanjem rasporeda na online servis smatra se da je polaznik obavešten o promenama rasporeda.

3.4. IZBORNI KURSEVI

U okviru nastavnog plana i programa svakog smera postoje obavezni i izborni kursevi. Obavezni kursevi su kursevi koji se moraju preći po planu i programu. Izborni kursevi su kursevi koje polaznici biraju i potrebno je odabrati minimum polovinu od ponuđenih izbornih kurseva.


Tradicionalni polaznici putem online servisa, od ukupnog broja izbornih kurseva za koje se održava tradicionalna nastava, biraju minimum polovinu koje žele da pohađaju. Za odabrane izborne kurseve vodi se evidencija o prisustvu na predavanjima. Ukoliko polaznik ne izvrši odabir izbornih kurseva, smatraće se da je odabrao sve izborne kurseve za koje se održava tradicionalna nastava i u obavezi je da ih sve pohađa. Tradicionalni polaznici nisu u obavezi da ispunjavaju nastavne obaveze iz izbornih kurseva koji im se dodeljuju u formi online kursa.

DL polaznicima se dodeljuju svi kursevi, predviđeni planom i programom upisanog smera, i od ukupnog broja izbornih kurseva biraju minimum polovinu, iz kojih je potrebno ispuniti nastavne obaveze.

3.5. ONLINE SERVIS

Polaznicima je tokom školovanja na raspolaganju online servis LINK group BusinessAcademy sa sledećim funkcionalnostima:


Materijali sa predavanja su dostupni tradicionalnim polaznicima najkasnije 24 sata nakon održanih predavanja.


Polaznici su u obavezi da prate sve informacije i obaveštenja postavljena na online servisu. Objavljivanjem informacija na online servisu polaznik se smatra obaveštenim o istim. Pristup online servisu vrši se pomoću korisničkog imena i šifre (username i password).

4. UPIS

4.1. PRAVO UPISA

Građani se pod jednakim uslovima upisuju na LINK group BusinessAcademy. Na LINK group BusinessAcademy se pod jednakim uslovima mogu upisati strani i domaći državljani.

Na LINK group BusinessAcademy može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje trećeg ili četvrtog stepena, stečeno u zemlji ili inostranstvu ili poseduje kompetencije dovoljne za otpočinjanje obrazovanja na nekom od programa na LINK group BusinessAcademy.

Strani državljanin i lice bez državljanstva upisuje se u LINK group BusinessAcademy pod uslovima koji su opisani ovim dokumentom i ako vlada srpskim jezikom, što se utvrđuje prilikom upisa.

4.2. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata za upis vrši se lično u prostorijama LINK group BusinessAcademy ili putem web sajta LINK group BusinessAcademy.Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

Ostale diplome i sertifikati koje polaznik poseduje dostavljaju se na zahtev kao dokaz o posebnim znanjima ili prethodnom obrazovanju, ukoliko za tim ima potrebe.


5. STATUS POLAZNIKA

Kandidat za upis na školovanje na LINK group BusinessAcademy status polaznika stiče potpisivanjem ugovora.

Polaznik ima pravo da pohađa nastavu utvrđenu programom objavljenim na sajtu LINK group BusinessAcademy i da izvršava druge obaveze utvrđene pravilima LINK group BusinessAcademy, kao i da završi školovanje po započetom programu, u skladu sa ugovorom.

LINK group d.o.o. nema pravo izdavanja potvrda kojima se može odložiti vojska, ostvariti različite vrste prava na penziju, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, povlašćene karte za prevoz, razne vrste stipendija, povlašćenu ishranu i slično, što je u skladu sa delatnošću preduzeća LINK group d.o.o. (delatnost: ostalo obrazovanje).

Status polaznika prestaje istekom ugovora o školovanju, sertitifikacijom, ispisom sa LINK group BusinessAcademy i isključenjem sa LINK group BusinessAcademy.

Polaznici koji uče preko interneta (u online – distance learning režimu) cenu školovanja plaćaju unapred, avansno. Ukoliko dođe do kašnjenja u plaćanju od strane polaznika, pružanje usluge od strane LINK group d.o.o. biće uskraćeno.

6. RAD SA POLAZNICIMA

6.1. SISTEM PERMANENTNOG PRAĆENJA RADA POLAZNIKA

Rad polaznika se permanentno prati. Svaki predavač vodi ažurnu evidenciju dolazaka polaznika na nastavu i druge rasporedom utvrđene aktivnosti.

Podatke o evidenciji dolazaka polaznika na nastavu predavač dostavlja posle svakog završenog predavanja.

Koordinatori nastave na osnovu izveštaja o radu i izveštaja o dolasku polaznika na nastavu prate rad i napredovanje svakog pojedinačnog polaznika i sprovode potrebne radnje za poboljšanje kvaliteta i motivaciju polaznika.

Polaznici koji prate nastavu u online varijanti bivaju obavešteni o trajanju kurseva i preporučenim datumina za izradu testova i zadataka. Praćenje preporučene dinamike učenja omogućava uspešan završetak šklovanja polazniku u predviđenom roku.

Svi postignuti rezultati pri zvaničnoj proceni znanja DL polaznika čuvaju se u Distance Learning sistemu.

6.2. PRIGOVORI POLAZNIKA

Polaznik može podneti prigovor komisiji za obezbeđenje kvaliteta za sve što nije u skladu sa ovim pravilima školovanja.

Prigovor iz prethodnog stava polaznik podnosi pismeno u roku od tri dana od dana nastanka uzroka prigovora.

Komisija za obezbeđenje kvaliteta rešava prigovor polaznika u roku od pet dana od dana prijema prigovora.

Polaznik može podneti prigovor koordinatoru nastave u slučaju neprimerenog ponašanja zaposlenih na LINK group BusinessAcademy u roku od pet dana od nastupanja slučaja.

Koordinator nastave je dužan da prijavu razmotri i donese odgovarajuću odluku, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

6.3. INFORMISANJE POLAZNIKA


Načini informisanja polaznika su:

Polaznik je u obavezi da o svim promenama mejl adrese, telefona i ličnih podataka obavesti klijentski servis LINK group BusinessAcademy.

6.4. KODEKS PONAŠANJA POLAZNIKA

U poslovnom svetu veština komuniciranja je jedna od važnih propusnica ka uspehu. Preispitujte se i negujte stil odnosa sa drugima, koji će stvarati što veći prostor za razmenu misli i osećanja. Kroz zajednički život i rad trudite se da ostvarite pojedinačne rezultate, ali nikada na nečiju štetu, već uvek za opštu korist i dobrobit.

LINK group BusinessAcademy nudi Vama, svojim polaznicima, savet za stvaranje specifičnog i samo Vašeg kodeksa ponašanja:


7. POVREDA OBAVEZA I DISCIPLINSKE MERE

7.1. POVREDA OBAVEZA


Polaznik je dužan da se strogo pridržava Pravila školovanja i ovog dokumenta i da čuva ugled LINK group BusinessAcademy i zaposlenih.


Za povredu obaveza polaznik odgovara disciplinski i materijalno.


Povrede obaveza i discipline polaznika su:


Povrede nastavnih obaveza su:


Navedena lista povreda obaveza, discipline i nastavnih obaveza polaznika nije konačna i LINK group BusinessAcademy zadržava pravo da uzme u razmatranje i druge slučajeve nepoštovanja Pravila školovanja i primeni odgovarajuće disciplinske mere.

7.2. POVREDA NASTAVNIH OBAVEZA

Za povredu obaveza utvrđenih nastavnim planom i programom LINK group BusinessAcademy polaznik odgovara disciplinski.

7.3. DISCIPLINSKE MERE


Za povredu obaveza, discipline i nastavnih obaveza polazniku se može izreći jedna od sledećih disciplinskih mera:


7.4. DISCIPLINSKI POSTUPAK


Koordinator nastave LINK group BusinessAcademy odlučuje o disciplinskoj odgovornosti polaznika za učinjenu povredu obaveze, discipline i nastavnih obaveza i izriče meru opomena.


O disciplinskoj odgovornosti polaznika za učinjenu povredu obaveze, discipline i nastavnih obaveza za koju se izriče mera isključenja sa LINK group BusinessAcademy odlučuje disciplinska komisija.


Zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti polaznika podnosi se po sopstvenoj inicijativi koordinatora nastave ili na osnovu prijave predavača, saradnika, radnika ili polaznika LINK group BusinessAcademy.


Protiv odluke o izricanju disciplinske mere, polaznik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o odluci putem imejla. Žalba se podnosi pismenim putem na imejl adresu: pravna.sluzba@link.co.rs.


7.5. MATERIJALNA ODGOVORNOST POLAZNIKA


Ako je povredom discipline nastala šteta, disciplinska komisija donosi odluku o nadoknadi štete.


Polaznik koji učini štetu LINK group BusinessAcademy, namerno ili iz krajnje nepažnje, dužan je da istu nadoknadi. Ako štetu prouzrokuje više polaznika, svaki polaznik je odgovoran za deo štete koji je prouzrokovao.


Ako se za svakog polaznika ne može utvrditi deo štete koji je prouzrokovao, smatra se da su svi polaznici jednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima.


Postojanje štete, okolnosti pod kojima je šteta nastala, visinu štete i odgovornost za prouzrokovanu štetu utvrđuje disciplinska komisija.


Visina štete utvrđuje se na osnovu odgovarajućeg cenovnika ili knjigovodstvene vrednosti, a ako se na ovaj način ne može utvrditi visina štete, utvrđuje se procenom vrednosti oštećene stvari.


Ako polaznik ne nadoknadi štetu LINK group BusinessAcademy u roku utvrđenom konačnom odlukom disciplinske komisije ili ako izričito odbije da nadoknadi štetu LINK group BusinessAcademy, nadoknada štete ostvaruje se pred nadležnim sudom.8. BIBLIOTEKA


LINK group BusinessAcademy u svom sastavu ima biblioteku, u kojoj se nalaze:

Polaznik može literaturu preuzetu iz biblioteke zadržati najviše 14 dana, uz mogućnost produženja još 10 dana od isteka prvobitnog roka od 14 dana.

O pozajmljivanju i izdavanju knjiga vodi se ažurna evidencija.

U slučaju da literaturu ne vrati u roku predviđenom prethodnim stavom, polaznik je dužan da plati naknadu za prekoračenje roka, u skladu sa cenovnikom, objavljenim na online servisu za polaznike ili na Distance Learning platformi.

Na sajtu u okviru On-line servisa za polaznike postoje informacije o izdatim knjigama, rokovima vraćanja i slobodnim knjigama, uz mogućnost rezervacije.


Ebrary


Ovaj servis predstavlja onlajn biblioteku sa velikim izborom e-knjiga na engleskom jeziku kojoj polaznici pristupaju preko DL platforme.


Predstavlja dodatni izvor literature koju polaznici treba da koriste prilikom učenja.


Na Ebrary servisu polazniku je dostupna literatura iz oblasti:9. OPREMA I SOFTWARE


9.1. SPISAK OPREME


Detaljan spisak opreme LINK group BusinessAcademy sa perfomansama vodi se u za to predviđenoj evidenciji.


9.2. ODRŽAVANJE I ADMINISTRACIJA


Za održavanje opreme i softvera i administracije sistema zadužen je ovlašćeni administrator sistema LINK group.10. KORIŠĆENJE RAČUNARA, INTERNETA I MEJLA


10.1. KORIŠĆENJE RAČUNARA


Polaznici koriste računare na LINK group BusinessAcademy u skladu sa nastavnim programom u prisustvu predavača.


Ukoliko primete neki kvar ili drugu nefunkcionalnost, dužni su da o tome obaveste klijentski servis kako bi kvar (u njihovom interesu) bio što pre otklonjen.


Polaznici mogu samostalno koristiti računare na lični zahtev, ali isključivo u dogovoru i po odobrenju klijentskog servisa.


Radi pripreme pojedinih časova laboratorijskih vežbi, računarska laboratorija će biti zaključana sve do samog početka časa, kako bi se omogućili isti uslovi i funkcionalnost na svim računarima.

10.2. KORIŠĆENJE INTERNETA

Polaznici koriste internet u skladu sa nastavnim programom u prisustvu predavača.

Polaznik koristi internet isključivo za pristup sajtovima.11. PROVERA ZNANJA I ZAVRŠNI RAD

11.1. PROVERA ZNANJA

Na tradicionalnoj nastavi se provera znanja realizuje u vidu polaganja trimestralnih testova ili odbrane završnog rada.


Trimestralni test sadrži pitanja otvorenog i zatvorenog tipa i studiju slučaja, isključivo iz obaveznih kurseva, predviđenih planom i programom smera koji polaznik pohađa, za koje se održava tradicionalna nastava. Prag znanja za trimestralno testiranje iznosi 60%.

Trimestralna testiranja su obavezna i polaznik koji postigne zadovoljavajući uspeh na svakom testu oslobađa se obaveze izrade završnog rada.

Polaznici koji ne polože sve trimestralne testove imaće priliku da naknadno polažu jedan test koji im nedostaje.

Na online nastavi se provera znanja realizuje u vidu rešavanja assignmenta i taskova i rešavanja testova. Online polaznicima je takođe na raspolaganju mogućnost izrade završnog rada- biznis plana.

Assignmenti i taskovi su praktični zadaci vezani za nastavni materijal koji je obrađen.

Polaznik ima na raspolaganju za rad testove napredovanja i testove po modulu.

Test napredovanja predstavlja proveru znanja iz nastavnog materijala koji je obrađen u okviru nastavne jedinice. Test napredovanja je moguće otvarati neograničeni broj puta u toku trajanja kursa. Ovi testovi služe samo za vežbu i na njima polaznik ne dobija zvanične poene.

Test po modulu predstavlja proveru znanja iz nastavnog materijala koji je obrađen u okviru konkretnog modulu. Test po modulu moguće je pokrenuti samo jednom. Osvojeni poeni na testu po modulu služe za zvaničnu procenu znanja.

Za uspešno završen kurs potrebno je da polaznik osvoji minimum 50% kredita na celom kursu, kao i da su svi assigmenti i taskovi prihvaćeni od strane instruktora i da je polaznik uradio sve testove po modulu.

Tradicionalni polaznik kome maternji jezik nije jezik na kome se izvodi nastava ima mogućnost ispunjavanja nastavnih obaveza izradom i odbranom završnog rada na engleskom jeziku.

Online polaznik kome maternji jezik nije jezik na kome se izvodi nastava ima mogućnost ispunjavanja nastavnih obaveza rešavanjem praktičnih zadataka (assignmenta i taskova) u okviru svakog dodeljenog online kursa na engleskom jeziku.11.2. ZAVRŠNI RAD


Završni rad predstavlja dokaz da je polaznik ovladao potrebnim znanjima i veštinama i stekao kompetencije neophodne za samostalan rad u određenoj stručnoj i naučnoj disciplini, kao i da je osposobljen da se aktivno uključi u realno poslovno okruženje. Završni rad obuhvata izradu biznis plana za polaznike jednogodišnjih programa.


Tradicionalni polaznici


Polaznici prijavljuju odbranu završnog rada na osnovu imejl obaveštenja.


Koordinator nastave utvrđuje obavezu izrade završnog rada i na osnovu predloga polaznika, usvaja sadržaj i termin odbrane završnog rada.


Polaznik je dužan da, po završetku izrade završnog rada, isti dostavi u elektronskoj formi na zvaničnu imejl adresu BusinessAcademy, dok jedan primerak rada u štampanoj verziji predaje prilikom odbrane.


Neophodno da završni rad bude autentičan rad polaznika, što koordinatori nastave kontrolišu a polaznik potvrđuje potpisom u izjavi o autentičnosti rada.


Odbrana završnog rada se organizuje pred tročlanom komisijom u sledećim terminima: jul, septembar, januar i april, odnosno: april, jul, septembar i januar za polaznike Professional programa.


Prva prijava odbrane završnog rada u julskom ili septembarskom roku, odnosno u aprilskom i julskom roku, za polaznike Professional programa, je besplatna, dok se svaka sledeća naplaćuje prema zvaničnom cenovniku BusinessAcademy, objavljenom na online servisu.


Odbrana završnog rada se smatra prijavljenom kada koordinator nastave pismenim putem polazniku odobri završni rad i definiše termin odbrane.


Online polaznici


Polaznici izrađuju završni rad u okviru online kursa koji će im biti dodeljen na Distance Learning platformi na kraju školske godine. Završni rad polaznika BusinessAcademy, na jednogodišnjim programima, jeste u formi biznis plana.


Voditelj kursa, na osnovu predloga polaznika, usvaja temu i sadržaj završnog rada. Tokom izrade završnog rada polaznik će imati mogućnost da se konsultuje sa voditeljem kursa kroz formu postavljanja pitanja i online konsultacija na DL platformi.


Neophodno da završni rad bude autentičan rad polaznika, što voditelj kursa kontroliše a polaznik potvrđuje potpisom u izjavi o autentičnosti rada.


Polaznik je dužan da, po završetku izrade završnog rada, isti dostavi u formi koja je predviđena
Uputstvom za izradu završnog rada.


Sva dodatna uputstva za ispunjavanje nastavnih obaveza tradicionalnih i online polaznika su dostupna preko :
12. SERTIFIKACIJA

LINK group BusinessAcademy obezbeđuje svojim polaznicima BusinessAcademy sertifikaciju i međunarodnu sertifikaciju.

Nakon završetka školovanja na odabranom programu BusinessAcademy, polaznik može dobiti sledeće BusinessAcademy sertifikate:


Tradicionalni polaznici obavezu prisustva na 75% predavanja mogu ostvariti na sledeći način:


DL polaznici koji putem live streama ili putem video arhive live streama odslušaju ukupan fond časova konkretnog izbornog kursa izvršili su svoje obaveze isto kao da su uradili assignmente, taskove i testove, odnosno da su ispunili sve nastavne obaveze i kompletirali taj izborni kurs.


U cilju ispunjenja prethodno pomenutih nastavnih obaveza, polaznicima je dostupna video arhiva live stream-a do isteka trajanja školske godine.


Polazniku koji nakon završetka školovanja nije ispunio predviđene nastavne obaveze za sticanje sertifikata o odslušanom programu, odnosno sertifikata o završenom programu, na raspolaganju su sledeće mogućnosti:

 1. Produženje trajanja pojedinačnih online kurseva (za tradicionalne i online polaznike),

 2. Naknadna odbrana završnog rada (za tradicionalne polaznike),

 3. Dodatno testiranje (za tradicionalne polaznike sa procentom prisustva nastavi većim od 60%, a manjim od 75%),

 4. Varijanta školovanja Program + uz obavezu da 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva bude pređeno (za tradicionalne polaznike sa procentom prisustva nastavi manjim od 60%),

 5. Obnova školske godine (za online polaznike),

 1. Ponovni upis (za tradicionalne i online polaznike).

Usluga obnove školske godine podrazumeva ponovno aktiviranje preostalih kurseva na osnovu definisanog plana dodele kurseva, u inicijalno definisanom vremenskom trajanju, uz priznavanje ranije kompletiranih kurseva. Polaznik u sistemu ostaje evidentiran u generaciji u kojoj je upisan.


Usluga obnove školske godine se odobrava isključivo online polaznicima prethodnih generacija, koji su kompletirali minimum jedan kurs, ne uključuje pravo polaznika na pauziranje trajanja svakog dodeljenog kursa, ne uključuje pravo polaznika na besplatno prvo produženje svih kurseva za 30% od prvobitnog trajanja, pravo na online konsultacije sa instruktorom, pravo na nastavne materijale u formi multimedija sa pratećim sadržajem, koji se preuzimaju putem poslatog linka za preuzimanje multimedija, pravo na praćenje live stream predavanja, kao ni pravo na jedno polaganje za izabrani modul za odgovarajuće međunarodne sertifikate.


Usluga ponovnog upisa uključuje sva prava polaznika definisana osnovnim Ugovorom o školovanju, predviđena je za polaznike prethodnih generacija koji nisu kompletirali nijedan kurs i podrazumeva dodelu svih kurseva predviđenih planom i programom za izabrani program specijalizovane obuke.


Za polaznike koji pošalju molbu za ponovni upis do februara meseca, usluga ponovnog upisa može da se realizuje u tekućoj školskoj godini, dok se usluga ponovnog upisa zahtevana molbom primljenom nakon februara realizuje od naredne školske godine.


Pored navedenih usluga, online polaznici tekuće školske godine, jednom u toku iste, imaju na raspolaganju i uslugu zamrzavanja školske godine, koja se odobrava u trajanju do 3 meseca i podrazumeva oslobađanje polaznika od ispunjenja nastavnih obaveza u periodu trajanja statusa zamrzavanja školske godine.


Usluga zamrzavanja školske godine ne podrazumeva i zamrzavanje finansijskih obaveza. Bez obzira na status zamrzavanja školske godine, opcija za besplatno produženje online kurseva je dostupna do isteka trajanja školske godine.


Navedene usluge se odobravaju isključivo polaznicima koji redovno izmiruju dospele finansijske obaveze i na osnovu molbe poslate pismenim putem, na zvaničnu imejl adresu BusinessAcademy:
office@biznis-akademija.com.

Navedene usluge naplaćuju se u skladu sa cenovnikom, objavljenim na online servisu za polaznike ili na Distance Learning platformi.13. POMOĆ PRI ZAPOŠLJAVANJU


LINK group BusinessAcademy svojim BusinessAcademy sertifikovanim polaznicima pruža podršku u zapošljavanju:14. INFORMACIONI SISTEM


Poslovanje LINK group BusinessAcademy prati se preko LINK group informacionog sistema.


Svi podaci od važnosti za poslovanje čuvaju se i skladište na propisan način.


Informacioni sistem dostupan je prema određenoj hijerarhiji pristupa zaposlenima.

15. OSTALE ODREDBE


15.1. ORGANIZOVANJE I DELOVANJE


LINK group BusinessAcademy osoblju i polaznicima nije dozvoljeno političko, stranačko i versko organizovanje i delovanje.16. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMAPolaznici mogu preuzeti pomenuta dokumenta na online servisu za polaznike, na adresi:www.biznis-akademija.com/onlineservis ili na Distance Learning platformi, na adresi:http://www.biznis-akademija.com/dls.